ГъэхъэгъэшIухэр ашIыхэзэ мэлажьэх

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Агрокомсервис» зыфиIорэр илъэс заулэ хъугъэ станицэу Джаджэм къызщызэIуахыгъэр. Адыгеир шхыныгъохэм ащымыкIэным ащи иIахьышIу хэлъ. Хэхъоныгъэхэр ашIыхэзэ мэлажьэх, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ технологиехэр агъэфедэх. Фабрикэм ипащэр Роман Шкурат.

Чэтэхъо фабрикэм автомобилькIэ дагъахьэхэрэп. Ащ удэхьаным пае мэшэ итIыкIыгъэм щэнаут зэхэшIыхьагъэ итэу ублэкIын фае. Ар зыщыщым тызыкIэупчIэм, уз зэфэшъхьаф­хэр автомобиль щэрэхъхэмкIэ фабрикэм дамыхьаным зэрэфытегъэпсыхьагъэр къытаIуагъ.

Роман Шкурат къытпэгъо­кIыгъ ыкIи чэтхэр зыщаIыгъ кор­пусхэр къытигъэлъэгъухэзэ, гъэхъагъэу яIэхэр къытфиIотагъэх. Апэ тызычIэхьагъэр цIыф­хэм аращэрэ чэтхэр зычIэтхэр ары. Ахэр тхьамэфэ заулэ аIыгъ­хэшъ, зыкъызаIэтыкIэ цIыф­хэм аращэх.

ЫпэкIэ мыщ фермэ тетыгъ, амыгъэфедэжьхэу зэхэтэкъогъэ псэуалъэхэр щытыгъэх. Охътэ кIэкIым мы чIыпIэр агъэкъэбзагъ ыкIи зэтырагъэпсыхьа­жьыгъ. Чэтхэр зыщаIыгъыщт псэуалъэхэм анэмыкIэу арагъэ­шхыщтхэр зычIэлъыщтхэр агъэ­кIэжьыгъэх ыкIи кIэу ашIыгъэх.

Чэтхэр зыщаIыгъ корпусыр зэрэзэтегъэпсыхьагъэр тымыгъэшIэгъон тлъэкIыгъэп. ЗэкIэ автомат шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэ. Корпусым ичIэхьэгъу пы­лъэ­гъэ оборудованием Iусэу адэлъыр, псэу арытыр, температурэр къегъэлъагъо.

ЯтIонэрэ корпусэу тызычIэ­хьагъэм чэт кIэцIхэр щаIыгъых, ари автомат шIыкIэм тетэу зэтырагъэпсыхьагъ. Набгъоу корпусым щагъэпсыгъэм къыщежьэшъ кIэнкIэхэр къыпыт псэуалъэм къыщыдэкIых. Ащ бзылъфыгъэ Iутэу кIэнкIэхэр къэмланым дегъэтIысхьэх. Къы­зэрэтаIуагъэмкIэ, чэтхэр охътэ гъэнэфагъэм мэкIэцIых, ащ ехъу­лIэу «дорожкэр» хагъанэ, кIэнкIэхэр аугъоих. Ящэнэрэ корпусми чэт кIэцIхэр исых. Ащ IэкIэ кIэнкIэхэр къыщашыпых. Чэтжъые къызэрэрагъэщырэ кIэнкIэу ящыкIагъэм фэдиз яI, ахэр инкубаторым рагъэтIыс­хьэх, къялыекIырэр ащэ.

— БлэкIыгъэ уахътэм елъытыгъэмэ, джы улэжьэнкIэ амалышIу­хэр щыIэх. Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиехэмкIэ Iоф тэшIэ, зэкIэ автоматикэ шIыкIэм тет. Шъыпкъэ, ахэр зэбгъэгъотыным пае ахъщэшхо ищыкIагъ, ау ащ зыкъегъэшъыпкъэжьы. Iэмэ-псымэхэм янахьыбэр IэкIыбым къызэрэщыдагъэкIырэм къыхэ­кIэу чIыпIэ къин тимыфэнэу тэгугъэ. Тикъэралыгъо санкциехэр къы­зэрэтыралъхьагъэхэр зэхатшIэрэп, тызэрэлажьэщтыгъэм тытет. Iэмэ-псымэ горэ къутагъэми, ар зышIы­жьыщтхэм зэзэгъыныгъэ адэтшIыгъэу тиIэх, — къытфеIуатэ Роман.

Чэтхэм арагъэшхырэр пэшIорыгъэшъэу къащэфы. Ащ технологие шъхьаф пылъ, аныбжь, яинагъэ елъытыгъэу зэфэшъхьа­фэу Iусыр араты. ПIалъэр къэ­сымэ чэтхэр ащэчых, гурытымкIэ ахэм къарыкIырэр къыра­дзэшъ, шхыным хагъэхъон е хагъэкIын фаемэ еусэх. Мысы­мэджэнхэм пае витаминхэр аратых.

— ЗэкIэмкIи корпусиплI тэгъэлажьэ. ДжырэкIэ чэтжъыехэр зэрыдгъэтIысхьащтхэр тыунэкIыгъэ ыкIи дгъэхьазырыгъэ. Ар тыукъэбзыгъэ, дгъэлагъэ, зыщышхэщтхэр, псы зыщешъощтхэр зэтедгъэпсыхьагъэх. Тыгъэгъэзэ кIышъо къэтщэнышъ джэха­шъом теттэкъо­жьыщт, — еIо фабрикэм ипащэ.

ЫпэкIэ къызэрэтIуагъэу зэкIэ корпусхэм автомат шIыкIэм тетэу Iоф ашIэ. Температурэу итыр ренэу ауплъэкIу. Чэщ- зымафэ зыныбжь чэтжъыехэр зэрысым температурэу итыр 33-м нэсын фае. Ар зыгъэфабэрэ хэушъхьэфыкIыгъэ Iэмэ- псымэхэр чIэтых. Нахь ины хъухэ къэс фабэр нахь макIэ ашIы. Джащ фэдэу чэтхэм ашхыгъэм ыкIи рашъугъэ псым гъунэ лъафын алъэкIы.

ЗэкIэмкIи нэбгырэ 14-мэ Iоф щашIэ, ахэр станицэм щыщых. Чэтхэр фабрикэм епхыгъэ хъыз­мэтшIапIэм щагъэкъабзэх. Ахъу­рэ чэтым инахьыбэр псаоу ащэх, нахъыжъ хъугъэхэр зэрэ­псаоу комбинатым ратых. Лыр дэгъоу зыпыхъорэ чэт лъэпкъхэр аIы­гъых.

Роман пэщэныгъэ зыдызэри­хьэрэ фабрикэр дэгъоу зэтырагъэуцуагъ. Шапхъэхэм адиштэу чэтхэр зэраIыгъхэм, дэгъоу зэрагъашхэхэрэм ишыхьатэу щэфакIохэри бэу яIэх. Фабри­кэм джыри зырагъэушъомбгъун гухэлъ яI, ащкIэ инвестиционнэ зэзэгъыныгъэ адашIынэу, корпусхэм джыри ахагъэхъонэу загъэхьазыры.

Чэтылым уасэ зэрэфашIырэм, шIуагъэу хэлъым бэрэ игугъу зэрашIырэм тыришыхьат. Непэрэ мафэр пштэмэ, респуб­ликэм ирайон зэфэшъхьафхэм чэтхэр зыщаIыгъ фабрикэхэр, унэе хъызмэтхэр къащызэIуахыгъэхэу чанэу Iоф ашIэ. Арышъ IэкIыбым къырамыщыгъэми, Адыгеим къыщыдагъэкIырэ продук­циер зэрикъущтым щэч хэлъэп.

ДЕЛЭКЪО Анет.