Адыгеир къыщыгъэлъэгъуагъ

Дунэе экономическэ форумым иIофшIэн мы мафэхэм Санкт-Петербург щиублагъ. Ащ хэлажьэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ишIуфэс гущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, илъэс 25-м къыкIоцI хэхъоныгъэ инхэр шIыгъэнхэм пае экономикэшхом иIофыгъо шъхьаIэхэм атегущыIэгъэнымкIэ, дунаим IофшIэкIэ амалэу щагъэфедэхэрэмкIэ зэдэгощэгъэ­нымкIэ форумым дунэе мэхьанэ зиIэ статус зыфишIыжьыгъ.

Дунаим ихъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэхэм ахалъытэрэ Iофтхьабзэм къыхиубытэу тишъолъыркIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэри ащ щызэшIуахыщтых.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, икIыгъэ илъэ­сым форумым зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэ» ишIын фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэу Адыгеим гугъэпIэшIухэр зэрип­хы­хэрэм щыкIэтхэгъагъэх. Мыгъи рахъу­хьагъэм шъолъырым мылъку къырихьаным щэгугъых.

«ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Озон Адыгея» зыфиIорэм зэзэгъыныгъэ форумым щыдэтшIын тыгу хэлъ. Ащ ишIуагъэкIэ инвестициешхохэр Адыгеим къихьащтых, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр щыIэ хъущтых. Форумым ианахь хъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэщтыр президентыр хэлажьэзэ зэхащэщт пленарнэ зэхэсыгъор ары. Непэрэ мафэр Iофыгъо зэфэшъхьафхэмкIэ баищт, IофшIэгъу зэIукIэгъухэр, зэдэгущыIэгъухэр зэдэтшIыщтых, форумым къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм тахэлэжьэщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу