ШIушIэ Iофтхьабзэхэр

Адыгеим иныбжьыкIэ гвардейцэхэмрэ «Волон­тер­ская рота» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэрэ шIушIэ Iофтхьабзэ зэхащагъ.

Тхьамафэм къыкIоцI шIушIэ Iэпы­Iэгъу зыщаугъоирэ пунктхэм ахэр ащыIэщтых ыкIи зыныбжь хэкIотагъэхэм IэпыIэгъу афэ­хъу­щтых. Партиеу «Единэ Россием» и Шъолъыр общественнэ приемнэ IэпыIэгъу зищыкIэгъэ цIыфэу къеолIагъэхэм апае гъомылапхъэ­хэр зэрылъ Iалъмэкъхэр апэрэ мафэм агъэхьазырыгъэх.

— НыбжьыкIэхэр тигъусэхэу Донецкэ къикIыжьыгъэхэу Мые­къуапэ щыпсэухэрэр къэткIухьа­гъэх. ШIушIэ IэпыIэгъум иугъоинкIэ ыкIи игощынкIэ ахэм яшIуагъэ къэкIо, — еIо партиеу «Единэ Россием» и Генсовет хэтэу, «НыбжьыкIэ Гвардием» АдыгеимкIэ ипащэу, депутатэу Бэрзэдж Асыет.

— «Волонтерская рота» зыфи­Iорэм и Шъолъыр отделение бэ— шIагъэп иIофшIэн Адыгеим зыщыригъэжьагъэр. Мыщ фэдэ IофтхьабзэкIэ ар тыублагъэ. ЦIыфхэм IэпыIэгъу тафэхъун зэрэтлъэкIыщтым тегъэгушхо, — еIо АдыгеимкIэ «Волонтерская рота» зыфиIорэм ипащэу Роман Купиным.