Сырыфыбг щыкIощт

Адыгэ хьалыжъом и Мафэ фэгъэхьыгъэ я 11-рэ зэхахьэр мэкъуогъум и 18-м Сырыфыбг (Руфабго) ипсыкъефэхыпIэхэм ащыкIощт.

Iахьзэхэлъ купэу «Руфа-Тур» зыфиIорэр, Адыгэ Республикэм зекIонымкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэхэмкIэ и Комитет Iофтхьабзэр зэхащэ.

Адыгэ хьалыжъор зэрашIырэ шIыкIэм къытегущыIэщтых, зэнэ­къокъухэр едзыгъуи 5-мэ ащыкIощтых.

1. «Нанэ ихьалыжъу»

2. «МэфэкI хьалыжъу»

3. «Бысымгуащэм ихьалыжъу»

4. «Нысэ Iап»

5. «Къэзыгъэзэжьыгъэ хьалыжъу».

ШэнышIу зэрэхъугъэу, зэнэкъо­къум сыдигъуи чанэу хэлажьэх Кощхьэблэ, Красногвардейскэ, Теуцожь районхэр, нэмыкIхэри. Я 10-рэ зэнэкъокъум щытекIуагъэхэм ащыщых Отрэщ Симэ, ЖакIэмыкъо Бэлэ, Сихъу Светланэ, ХьакIэмызэ Ритэ, Ожъ Иринэ.

Бибэ Мурадин егъэжьапIэ зыфишIыгъэ лъэпкъ шIэжь зэнэкъо­къум хэпшIыкIэу зиушъомбгъугъ. Адыгэ шхыныгъохэр IэпэIасэхэм зэрагъэхьазырырэм осэшI купым хэтхэр лъыплъэщтых, зэфэхьысыжьхэр ашIыщтых.

— Адыгэ къуаем хэпшIыкIын плъэкIыщтыр макIэп, — къыти­Iуагъ зэхэщэн Iофыгъохэм ахэлажьэу, республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. —Адыгэ Республикэм ихьакIэхэр, тичIыопс идэхагъэ зэзыгъэ- лъэгъу зышIоигъохэр адыгэ хьалыжъом и Мафэ къетэгъэб­лагъэх.

Сырыфыбг щызэхащэрэ зэнэ­къокъум культурэм иIофышIэхэр хэлэжьэщтых. Орэд къыщаIощт, къыщышъощтых, адыгэ хьалыжъом, фэшъхьафхэм яхьылIэгъэ къэбар­хэр къыщаIотэщтых.