Псауныгъэр щагъэпытэ

Урысыем и Мафэ кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Мыекъуапэ щыкIогъэ зэхахьэм нэбгырэ мини 3 фэдиз хэлэжьагъ.

Мыекъуапэ щыпсэухэрэм ямызакъоу, Адыгеим ирайонхэм къарыкIыгъэхэри кушъхьэфэчъэ спор­тым зэфищагъэх. Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, Мыекъуапэ иадминистрацие ипащэу Геннадий Митрофановыр, нэмыкI хэбзэ къулыкъушIэхэр кушъхьэфэчъэ спортымкIэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх, физкульту­рэм ыкIи спортым апыщагъэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх.

Тэхъутэмыкъое районым нэбгырэ 51-рэ къикIыгъ. Сэнэхьат зэфэшъхьафхэр яIэми, физкультурэм, спортым апыщагъэх. Волейбол, футбол ешIэх, атлетикэ псынкIэм, ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъагъо.

— Километрэ 20 хъурэ гъогу­уанэр Мыекъуапэ къыщыткIугъ, — къаIуатэ гущыIэр зэIэпахызэ ЦIыкIу Налбый, Цуекъо Руслъан, ЕмтIылъ Аслъанбый. — ТинэIуасэхэр Мыекъуапэ щытлъэгъугъэх.

IофшIэныр нахьышIоу зэхащэным фэшI упчIэжьэгъу зэфэхъугъэхэм тарихьылIагъ. Джарымэкъо Азэмат Тэхъутэмыкъое районым физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащ. Хъот Юныс Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренер, республикэ спорт еджапIэу N 2-м ипащ, Сихъу Рэмэзан Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэ­гъум­кIэ испорт еджапIэу Чыр­жьын Му­хьарбый ыцIэ зыхьырэм ипащ, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастер.

ЗыцIэ къетIуагъэхэм тизэдэгущыIэгъу къыщыхагъэщыгъ физкультурэм ишIуагъэкIэ цIыфхэм япсауныгъэ зэрагъэпытэрэр, лъэпкъхэр спортым зэрэзэфищэхэрэр.

Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие ипащэу Шъэо Аскэр иIэнатIэ зыIухьагъэр бэшIагъэп. Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» и Хэсашъхьэ хэтэу лъэпкъ Iофыгъохэм чанэу зэрахэлажьэрэм тыщыгъуаз. Аскэр игуадзэхэу Хъоткъо Хъызыр, Чэмышъо Тимур, Абрэ Эдуард кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Мые­къуапэ щызэхащэгъэ зэIукIэгъухэр агу рихьыгъэх. КIэлэцIыкIухэр, илъэс 80 зыныбжьхэр Мыекъуапэ иурамхэм ащызэнэкъокъугъэх.

— Апэрэ чIыпIэр къыдэхыгъэным тыфэбэнагъэп, — къытиIуагъ ти УIэшыгъэ КIуачIэхэм яветеранэу Александр Цой. — Спортым цIыфыбэ зэфищагъ — ащ тегъэгушIо.

Шъэо Аскэр игъусэхэу Мыекъуа­пэ иурамхэм кушъхьэфачъэхэмкIэ къарыкIуагъэхэм ныбжьыкIабэ ахэтлъэгъуагъ. Бжыхьэкъоежъым, Инэм, Тэхъутэмыкъуае, Щынджые, нэмыкIхэм ащыщых.

Абрэдж Марзет, ЦIыкIу Аидэ, Пщыпый Азидэ зэIукIэгъухэм джыри ахэлажьэхэ ашIоигъоу къыта­Iуагъ. Хъот Маринэ, Шэртэнэ Фатимэ районым щыкIорэ спорт зэIукIэгъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащахьых.

— Тиспорт псэуалъэхэр нахьыбэ хъугъэх, — къытиIуагъ Джарымэкъо Азэмат. — Спортым псауныгъэр зэригъэпытэрэр къыдэтлъытэзэ, Тэхъутэмыкъое районым зэнэкъокъухэр щызэхэтэщэх.

ЦIыфым ипсауныгъэ анахь дэгъоу зыгъэпытэрэмэ кушъхьэфэчъэ спортыр ащыщ. Зэнэкъокъухэм ахэлажьэхэрэм япчъагъэ зэрэхэ­хъуагъэм къеушыхьаты физкультурэр унагъо пэпчъ шIэхэу зэрэлъыIэсыщтыр. Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк Урысыем и Мафэ зэхахьэу яIа­гъэр бэмэ шIукIэ агу къинэщтэу елъытэ.

Сурэтым итхэр: Тэхъутэмы­къое районым къикIыгъэхэу зэIукIэгъум хэлэжьагъэхэр.