МэфэкIым ипэгъокIэу

Медицинэм иIофышIэ и Мафэ ехъулIэу Адыгеим и ЛIышъхьэ хэлажьэзэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние мэфэкI зэIукIэ щыкIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэмкIэ псауныгъэм икъэухъумэн иIофышIэ­хэр, ветеранхэр, общественнэ ыкIи профсоюз организациехэм ялIыкIохэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ къы­хигъэщыгъ медицинэм ылъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм япшъэ­рылъ къин зэрифэшъуашэм тетэу зэрагъэцакIэрэм пае зэрафэразэр.

«Джырэ медицинэр шIэныгъэ ыкIи IэпэIэсэныгъэ закъо­хэмкIэ ухыгъэ хъурэп. Иннова­ционнэ оборудованиер, IэзэнхэмкIэ пэ­рыт шIыкIэ-амалхэр, узыр игъом гъэунэфыгъэнымкIэ къызфагъэфедэрэ шIыкIэ зэфэшъхьафхэр ащ хэхьэх. Джащ пае республикэм икъэралыгъо хабзэ икъулыкъухэм псауныгъэм икъэухъумэн ре­нэу ыпэкIэ лъыгъэкIотэгъэным, уахътэм диштэу гъэпсыгъэным апшъэрэ мэхьанэ зыкIыратырэр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы аужырэ илъэсхэм Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъурэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ тиреспубликэ, зэрэхэгъэгу фэдэу, медикхэм Iоф ашIэнымкIэ амалышIухэр зэрарагъэгъотыхэрэм, медицинэ IэпыIэгъур нахь дэ­гъоу зэхэщэгъэным анаIэ зэрэтырагъэтырэм, цIыфхэр бэгъашIэ хъунхэм тегъэпсыхьэгъэ амалхэр зэрагъэунэфыхэрэм Адыгеим и ЛIышъхьэ къащыуцугъ.

Республикэм ипащэ зэкIэ медицинэм иIофышIэхэм, волонтерхэм, псауныгъэм икъэухъу­мэнкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъоу къэуцухэрэр шIуагъэ хэлъэу зэшIохыгъэнхэмкIэ зи­шIуа­гъэ къэзыгъэкIорэ пстэуми зэрафэразэр къыIуагъ.

Къэралыгъо программэхэмрэ лъэпкъ проектхэмрэ ягъэцэкIэн фэгъэхьыгъэу республикэм и ЛIышъхьэ анахьэу къыхигъэщыгъэр илъэсэу икIыгъэм сомэ миллиарди 9 а къулыкъум ихэхъо­ныгъэ зэрэпэIуагъэхьагъэр ары.

2021-рэ илъэсым къыщыублагъэу 2025-рэ илъэсым нэс рес­публикэ программэм къызэрэди­лъытэрэм тетэу пэублэ звенокIэ заджэхэрэм игъэкIэжьын анахьэу анаIэ тырагъэтыщт. А гухэлъхэм апае сомэ миллиард 1,5-рэ фэ­диз къыхагъэкIыщт. А программэм диштэу муниципалитет за­улэмэ амбулаториехэр ащагъэ­псыгъэх, район сымэджэщхэм яотделениехэр агъэцэкIэжьы­гъэх, медицинэ Iэмэ-псымэхэу ящыкIагъэхэр къащэфыгъэх, джащ фэдэу автотранспортэу медици­нэм ылъэныкъокIэ къызфагъэфе­дэщтхэр къызIэкIагъэхьагъэх. Къуаджэхэм яхэхъоныгъэ тегъэ­псыхьэгъэ программэм тетэу джыри фельдшер-мамыку IэзапIэу 3, врач амбулаториеу 2 агъэпсыщт.

Кощхьэблэ гупчэ район сымэ­джэщым тегъэпсыхьагъэу цIыф­хэу адэбз уз зиIэхэм амбулатор­нэ IэпыIэгъу язытыщт ятIонэрэ Гупчэ республикэм щагъэпсыгъ. Джащ фэдэу онкодиспансерым пае джыри зы КТ-аппарат къащэфыгъ.

Кадрэхэм ягъэхьазырын къы­дыхэлъытагъэу илъэсэу икIыгъэм апшъэрэ медицинэ еджапIэхэм нэбгыри 133-рэ ачIагъэхьагъ, ординатурэм – апшъэрэ медицинэ еджапIэхэр къэзыухыгъэ нэбгырэ 47-рэ.

Программэу «Земский доктор» зыфиIорэм тетэу врач 42-рэ ыкIи фельдшер 14 IофшIа­пIэ­хэм аIуагъэхьагъэх. Мы аужырэ илъэси 10-м врач 456-мэ ыкIи гурыт звеном хэхьэрэ медицинэ IофышIэ 64-мэ IофшIэн арагъэгъотыгъ. Мы илъэсым специалист-реаниматологхэр, неонатологхэр, неврологхэр ыкIи педиатрхэр нахьыбэу IофшIапIэхэм къаIугъэхьэгъэнхэм пае къалэу Мыекъуапэ фэтэрхэр къафыхагъэкIынхэу рахъухьагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэ­хэм ащыщых къэхъухэрэр нахьыбэ шIыгъэнхэм ыкIи зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ къыкIегъэчыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэр.

«Ащ пае медицинэ IэпыIэгъур зэкIэми алъыгъэIэсыгъэным, нахь дэгъоу ар зэхэщэгъэным ренэу тынаIэ тедгъэтыщт. Адыгеим ипащэхэм тапэкIи апшъэрэ мэхьанэ зэратыхэрэм ащыщыщт псауныгъэм икъэухъумэн исистемэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Ащ нэужым медицинэм иIофышIэ анахь дэгъухэу 2022-рэ илъэсымкIэ гъэхъэгъэ анахь инхэр зышIыгъэхэм афэгушIуагъэх. Мы Iофтхьабзэм анахьэу къыхэщыгъэхэм ащыщ респуб­ликэ зэнэкъокъоу «2022-рэ илъэсымкIэ анахь врач дэгъу» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэ врач-терапевтэу Людмила Шопинар. Мыекъопэ къэлэ клиникэ сымэджэщым ащ Iоф щешIэ. Республикэм и ЛIышъхьэ зэнэкъокъум текIоныгъэр къызэрэщыдихыгъэр къэзыушыхьатырэ дипломыр, ахъщэ шIухьафтыныр ыкIи «Сэтэнае икъэгъагъэ» (адыгэхэм ялъэпкъ медицинэ итамыгъэу щытыр), ювелирэу Еутых Асе ышIыгъэр, ащ къыритыжьыгъэх.

ЩытхъуцIэу «Адыгэ Республи­кэм изаслуженнэ врач» зыфи­Iорэр къызфагъэшъошагъэхэм КъумпIыл Мурат удостоверениехэр аритыжьыгъэх: Адыгэ рес­публикэ клиникэ сымэджэщым иврач-хирургэу Къэлэкъутэкъо Казбек, Кощхьэблэ гупчэ район сымэджэщым иврач-анестезиологэу Гостэкъо Казбек, Алыгэкъа­лэ дэт район сымэджэщым иот­деление ипащэу КIубэ Сусаннэ, Мыекъопэ къэлэ поликлиникэм иврач-терапевтэу Сагидова Наталье, Мыекъопэ кIэлэцIыкIу поликлиникэм иотделение ипащэу Ольга Смолинам, Мыекъопэ къэлэ поликлиникэм иврач-терапевтэу Ольга Фенченкэм.

ЩытхъуцIэу «Адыгэ Респуб­ликэм псауныгъэм икъэухъумэн­кIэ изаслуженнэ IофышI» зыфи­Iорэр афагъэшъошагъ Красно­гвардейскэ гупчэ район сымэ­джэщым иоперационнэ медсестра шъхьаIэу Вера Зайцевам, кIышъо узхэмкIэ Адыгэ респуб­ликэ клиникэ вендиспансерым имедсестрау Валентина Прилипко, Тэхъутэмыкъое гупчэ район сымэджэщым имедсестра шъхьа­Iэу Шъэо Сулиет, Шэуджэн гупчэ район сымэджэщым имедсестра шъхьаIэу Сихъу Лизэ, Адыгэ психоневрологическэ диспансерым имедсестрау Екатерина Слободянюк, Адыгэкъалэ дэт сымэджэщым иотделение ипащэу Хъут Сафыет.

Псауныгъэм икъэухъумэн иIо­фышIэхэм япрофсоюзхэм я Адыгэ республикэ организацие итхьаматэу Любовь Усачевам Адыгеим и ЛIышъхьэ псауны­гъэм икъэухъумэн ренэу ынаIэ зэрэтыригъэтырэм пае зэрэфэразэр къыIуагъ ыкIи УФ-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ ипрофсоюз Iофы­шIэхэм я Гупчэ комитет име­далэу «COVID-19-м пэшIуекIорэ бэнэныгъэмкIэ гъэ­хъагъэу иIэхэм апае» зыфиIорэр къыритыжьыгъ.

Псауныгъэм икъэухъумэн иIофышIэхэм джащ фэдэу къафэ­гушIуагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем. Медицинэ учреждениехэм яIофышIэ заулэхэм АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Щытхъу тхылъхэмрэ ирэзэныгъэ тхылъхэмрэ, джащ фэдэу бгъэ­хэлъ тамыгъэу «Отличник здравоохранения» зыфиIорэр ыкIи нэмыкI ведомствэ тынхэр афагъэшъошагъэх.

Iофтхьабзэм икIэухым респуб­ликэм искусствэхэмкIэ иIэпэIасэхэм концерт къатыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу