Къантемыр Езджан

1942-рэ илъэсым Тыркуем икъалэу Эрзурум къыщыхъугъ. Журналист цIэрыIоу Къантемыр Езджан 1962-рэ илъэсым «Сон Поста» («Аужы­рэ Почтэр») зыфиIорэ гъэзетым икорреспондентэу IофшIэныр ыублагъ. Журналхэу «Хаят» («ЩыIэныгъ») ыкIи «Сес» («Макъэ») зы­фиIохэрэм, гъэзетэу «Хюрриет» («Фитыныгъ») ащылэжьагъ.

1984-рэ илъэсым журналэу «Кадынджа» («Бзылъфыгъэр») зыцIэм Iоф щишIагъ. Журналхэу «Белла» ыкIи «Ферст» яунэшъошIыгъ. Илъэс щэкIым ехъурэ Тыркуем къыщыдэкIыгъэ гъэзет ыкIи журнал шъхьаIэхэм ащылэжьэгъэ адыгэ бзылъ­фыгъэм журналистикэм, унэе тхылъ тедзапIэхэм Iоф ащишIэзэ ищыIэныгъэ лъыкIотагъ. Гъэ­зетэу «АБС» («АВС») иунэшъо­шIэуи щытыгъ.

Зыщылэжьэгъэ журналхэм, гъэзетхэм къащыхиутыгъэ статьяхэм анэмыкIэу усэхэр зыдэт тхылъитIу Езджан къыди­гъэкIыгъ. Иусэхэм ащыщхэр Тыркуем иорэдус цIэрыIохэм орэдышъом рагъэкIугъэх, зэ­лъашIэрэ орэдыIохэм сценэм къыщаIох.

ИныбжьыкIэгъум Къантемир Езджан Станбул щылэжьэрэ, Щамилэ ыцIэ зыхьырэ фондым икъэшъокIо куп хэтыгъ. ЩэIэфэ адыгэ шъуашэр щыгъэу а фондым щыкIорэ зэIукIэхэм ахэлэжьагъ.

МэфэшIукъо Щангул.