ИгъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыщт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат адыгэ къуаем ифестиваль изыфэгъэхьазырын фэгъэхьыгъэ зэIукIэр тыгъуасэ зэрищагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Пре­мьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэ­кIэрэ КIэрэщэ Анзаур, АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур, АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, АР-м зекIонымкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Былымгъот Иб­рахьим, общественнэ организациеу «Адыгэ къуаер къэзышIхэрэм я Союз» итхьаматэу Лъэустэнджэл Мурат.

Къушъхьэтхэу УнэкIожь дэжь, Дахъо гъэхъунэм мыгъэ мыщ фэдэ фестивалыр зэрэщызэхащэщтыр шъугу къэтэгъэкIы­жьы. ШышъхьэIум ыкIэхэм адэжь мэфитIурэ ар рагъэкIокIын ямурад.

Республикэм ипащэ фестивалым изэхэщэнкIэ лъэныкъо пстэуми икъоу ягупшысэн­хэу, программэ гъэшIэгъон зэхагъэуцонэу, ермэлыкъ зэфэшъхьафхэр зэхащэнхэу, адыгэ къуаем фашIэу иIэр ауплъэкIун алъэкIынэу, мэфэкIыр щынэгъон­чъэу щытынэу, автомобиль уцупIэхэр зэтырагъэ­псыхьанхэу пшъэрылъ афишIыгъ.

«Адыгэ къуаем ифестиваль цIыфхэм агу къинэжьэу зэхэщэгъэн фае. Панде­мием ыпкъ къикIыкIэ цIыфхэр зызэIумы­кIэхэрэр илъэситIу хъугъэ, ахэр мыщ фэдэ мэфэкIхэм афэзэщыгъэх. Зэхэщэн Iофтхьабзэхэм анэмыкIэу, фестивалым ипрограмми икъоу шъуегупшыс. Ащ хьакIэу къекIуалIэрэ пэпчъ адыгэ лъэп­къым хьакIэхэр зэригъэлъапIэхэрэр, адыгэ къуаем иIэшIугъэ зэхишIэн, лъэпкъ хабзэхэмрэ культурэмрэ нэIуасэ афэ­хъун фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ игъо афилъэ­гъугъ фестивалым икультурнэ программэ творческэ коллективхэмрэ общественнэ организациехэмрэ чанэу хагъэлэжьэнхэу. КъумпIыл Мурат ишIошIкIэ, «Шыу Хасэм» хэтхэми мэфэкIыр къагъэдэхэщт.

Ермэлыкъхэр зыщыкIощтхэ, фуд-кортхэр зыщызэхащэщт чIыпIэхэм нахь зарагъэушъомбгъунэу, республи­кэм, тихэгъэгу инэмыкI чIы­пIэхэм, IэкIыб къэралыгъо­хэм къуаехэр къащыдэ­зы­гъэкIыхэ­рэр, республикэм инэмыкI предприятиехэм ялIыкIохэр ащ къырагъэблэгъэнхэу рахъухьэ.

Фестивалым хьэкIабэ къы­зэрекIолIэщтым, зекIуабэ республикэм къызэрэкIощтым япхыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ тур­операторхэм нахь чанэу адэлэжьэнхэу, хьакIэщхэм чIыпIэ пчъагъэу яIэр ауплъэ­кIунэу, логистикэм дегупшысэнхэу, автомобиль уцупIэхэм ячIыпIэ заулэ къагъэнэнэу, лъэсрыкIо лъагъохэр, фестиваль Iофтхьабзэхэр зыщызэхащэщт чIыпIэхэр зэтырагъэпсыхьанхэу, Iофтхьабзэхэр зыщыкIощт чIыпIэхэмкIэ цIыфхэм пэшIорыгъэшъэу макъэ арагъэIунэу.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ КIэрэщэ Анзаур зипэщэ зэхэщэкIо комитет агъэнэфэнэу, фестивалыр зыщыIэщт мафэр, Iофтхьабзэхэм яплан аухэсынхэу, ахэм язэхэщэн фежьэнхэу.

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, фестивалыр республикэм ихъу­гъэ-шIэгъэ шъхьаIэхэм ахалъытэ, илъэсым ихъугъэ-шIэгъэ гъэшIэгъонхэм ястатус мэфэкIым иIэ хъугъэ, Урысыем изекIохэм атегъэпсыхьэгъэ проект анахь дэгъухэмкIэ Лъэпкъ мэфэгъэпсым хагъэхьагъ. Адыгэ къуаем ифестиваль мыгъи илъэ­сым ихъугъэ-шIэгъэ анахь дэгъу 50-мэ ахалъытагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ фестивалым нахь зырагъэушъомбгъунэу пшъэрылъ афи­шIыгъ. Къихьащт илъэсым чIыпIакIэм — псыхъоу Шъхьэгуащэ исэмэгу нэпкъ, ДжэгокIо гъэхъун зыфаIорэм дэжь, фестивалыр щызэхащэнэу рахъухьэ. Проект зэфэшъхьафхэм япхырыщынкIэ къызфагъэфедэн алъэкIыщт этнокомплекс гъэшIэгъоным тегъэпсыхьэгъэщт инфраструктурэм изэхэщэнкIэ мы чIыпIэм IофшIэн гъэнэфагъэхэр щэкIох.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу