Зыгъэпсэфыгъом фэхьазырых

АдыгеимкIэ зекIон хъызмэтым хэщэгъэ предприятиехэр гъэмэфэ зы­гъэпсэфыгъо лъэ­хъаным тегъэпсыхьагъэхэу пэ­гъокIыгъэх.

Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет къызэрэщытаIуа­гъэмкIэ, зыгъэпсэфакIохэу рес­публикэм къакIохэрэм янахьыбэм къушъхьалъэхэм зафагъазэ. Экскурсиехэр, чIыопс саугъэтхэр, псыхъом зыкъырарагъэ­хьыхыныр, шыоу къакIухьаныр, нэмкIхэри ахэм агу рехьых.

Зы мафэм къыщегъэжьагъэу тхьэмафэрэ ыкIи нахьыбэрэ хьакIэхэм тичIыналъэ зыщагъэ­псэфы. Аужырэ лъэхъаным термальнэ псы Iэзэгъухэр зыдэщыIэхэм къакIохэрэм къахэ­хъуагъ, джащ фэдэу псы Iэзэгъухэр къызщыкIэчъырэ чIыпIакIэхэр зэтезыгъэпсыхьанэу фэе предпринимательхэр щыIэх. БэмышIэу «Псыгупс» зыфаIорэ термальнэ парк-отелыр къызэIуахыгъ.

«Адыгеим къакIохэрэр къыз­щыуцунхэ чIыпIэ 200 тиI. Гъэ­мафэм цIыфхэр хыIушъом кIон­хэр нахь къыхахы. Мыекъуапэ къыпэблэгъэ аэропортхэр къызэрэзэIуамыхыжьыгъэми изэрар къэкIо, анахьэу Красно­дар нэс къызэрэбыбыщтыгъэхэ къу­хьэлъатэхэм Iоф зэрамышIэрэм цIыфхэр зэтыреIажэх, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм зе­кIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэм­рэкIэ и Комитет ипащэ игуадзэу Джарымэ Бэллэ.

— Зэпахырэ узэу ковидым ыпкъ къикIыкIэ аужырэ илъэситIум цIыфхэр зэрэфаехэу Адыгеим къэкIонхэу амал яIагъэп. Джыри ар зэрэмыIэсэжьыгъэм къы­хэкIэу яфитыныгъэ­хэр икъу дэдэу агъэфедэхэрэп, ау кIэлэцIыкIу лагерьхэм защызыгъэпсэфыхэрэмкIэ пэрыохъу щыIэ­жьэп».

БгъэшIэгъон чIыпIэу тиIэр бэ. Тарихъым ыкIи культурэм япхыгъэ артефактхэмкIэ тыбай. Мыекъуапэ ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ижъыкIэ къыщегъэжьагъэу къащыхъугъэ хъугъэ-шIагъэхэр ахэм къаIуатэ. КъакIо­хэрэм ахэр арагъэлъэгъух, къэбарэу апылъхэр арагъашIэ.

Турагентствэхэм хэгъэгу кIоцI зекIоным зыратыгъ, хьа­кIэхэм ашIогъэшIэгъоныщт чIыпIэхэр дэгъоу ашIэх, экскур­сие­хэр афызэхащэх. Ахэм афэ­шъхьафэу къалэм итурмаршрутхэми къахэхъо.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зы­гъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет къыхихыгъэ гъогукIэхэр зы­фэ­дэхэр Джарымэ Бэллэ къыIо­тагъ:

— Къалэм къырыкIуагъэр нахь игъэкIотыгъэу хьакIэхэми, республикэм щыпсэухэрэми арагъэшIэнхэм пае турмаршрутиплI кIэхэу дгъэнэфагъэ.

Ахэм якъыхэхынкIэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэх къэлэ администрацием иIофышIэхэр, АР-м исаугъэтхэмрэ икультурнэ кIэн­рэ якъэухъумэнкIэ и Комитет, Адыгэ къэралыгъо универси­тетым иIофышIэхэр. Лъэгъуа­кIэхэм афэтыусыгъэх «Пэсэрэ Мыекъуап», «Мыекъуапэ, ижъы­рэ архитектурэр», «Адыгэ джэныкъу», гъогоу «Ошъад — Мэз­дах». Ахэр псынкIэу комитетым иреестрэ хэдгъэхьэгъагъэх, туроператорхэмрэ тур­агентхэмрэ фэIо-фашIэу зыгъэ­псэфакIохэм апагъохыхэрэм ахагъэхьанхэ алъэкIыщт. ТапэкIи зекIо лъэгъуакIэхэм талъыхъущт, ащыщэу къызэIутхыхэрэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр цIыфхэм алъыдгъэIэсыщт.

Адыгеир цIыф кIуапIэ зэрэ­хъущтым, зекIоным зызэрэ­рагъэушъомбгъущтым дэмы­шъхьахыхэу республикэм щы­дэлажьэх. Къушъхьэ экокурорт инэу «Лэгъонакъэ» ипроект игъэцэкIэн мыгъэ рагъэжьэщт. Инженернэ ыкIи транспорт инфраструктурэм ягъэпсынкIэ агъэцэкIэщт Iофтхьабзэхэр ­лъэпкъ проектэу «ЗекIонымрэ хьакIэпэгъокIын индустриемрэ» зыфиIорэм хагъэхьащтых. Ащ фэгъэхьыгъэ унашъоу Урысые Федерацием и Правительствэ ышIыгъэм кIуачIэ иIэ хъугъэ. Илъэсэу тызхэтым инфраструктурэм ипроект агъэхьазырыщт, къыкIэлъыкIорэм псэолъэшIын IофшIэнхэр рагъэжьэщтых.

«Лэгъонакъэ» игъэпсын пэIуа­гъэхьанэу хабзэм сомэ миллиарди 6-м ехъу къытфитIупщыщт.

Шъаукъо Аслъангуащ.