Зарэ едэIугъэх, дэуджыгъэх

Урысыем изаслуженнэ артисткэу, орэдыIо цIэрыIоу Зарэ иконцерт Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Артисткэу Зарэ къэшъуа­кIохэр игъусэхэу шIулъэгъу орэдхэр къыIуагъэх. ШIу плъэгъурэм шIухьафтынэу фэпшIыщтыр къыхэхыгъуаеу зэрэ­щытым, ны-тыхэм, Iахьылхэм, къыппэблэгъэ цIыфхэм, унагъор мамырэу псэуным, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ орэдхэр мэкъэ IэтыгъэкIэ Зарэ ыгъэжъынчыгъэх.

Оркестрэр къыдежъыузэ, орэдым тамэу ритырэм зырегъэIэты. Шъуашэу щыгъыр заулэрэ концертым щызэбли­хъугъ, иорэдхэм адэуджы. Урысыбзэм имызакъоу, иныдэлъфыбзэкIэ, нэмыкIыбзэхэмкIэ къыIорэ орэдхэм ядэIугъошIу.

Зарэ илъэпкъэгъухэу концертым чIэсыгъэхэр къызэхэуцохи, къэшъуагъэх, хъураеу зэхэтхэу уджыгъэх, артисткэм фэразэхэу «тхьауегъэпсэу» раIожьыгъ.

Артисткэр общественнэ IофышIэу щыт. Олимпиадэ джэгунхэу 2014-рэ илъэсым Шъачэ щыкIуагъэхэм якультурнэ программэ хэлэжьагъ. Мыекъуапэ щыщ кIэлэеджакIоу Шахый Амир игъусэу Олимпиадэм орэд къы­щиIуагъ.

Зарэ Мыекъуапэ къыщитыгъэ концертым Шахый Амир къыригъэблагъи, шIулъэгъу орэдыр къызэдыхадзагъ, залым чIэсхэр Iэгу афытеуагъэх.

Урысыем сэкъатныгъэ зиIэ­хэм яобществэ икъутамэу ­Адыгэ Республикэм щыIэм итхьаматэу Агъыржьэнэкъо Симхъан пчыхьэзэхахьэм къыщыгущы­Iагъ. Зарэ «тхьауегъэпсэу» риIо­жьыгъ, Щытхъу тхылъыр, нэпэ­еплъ шIухьафтыныр фигъэшъошагъэх.

ЮНЕСКО-м ищытхъуцIэу «Илъэсым иартистк» зыфиIорэр зыфагъэшъошэгъэ Зарэ Адыгеим, Мыекъуапэ афэгъэхьыгъэ гущыIэ фабэхэр зэхахьэм къыщиIуагъэх. ЦIыфыбэ концертым зэрэчIэсыгъэм пчыхьэзэхахьэр къыгъэдэхагъ, лъэпкъ зэфэшъхьафхэр ягуапэу концертым еплъыгъэх.