Гъэсэныгъэ тедзэ арагъэгъотыщт

Федеральнэ проектэу «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу илъэсыкIэ еджэгъум хэгъэгум ит апшъэрэ еджэпIи 106-мэ «Цифровые кадры» зыфиIорэр къащызэIуахыщт.

Адыгэ къэралыгъо университе­тым илъэсыкIэ еджэгъум гъэсэ­­ныгъэ тедзэ щягъэгъотыгъэныр аублэщт. 2022-рэ илъэсым Iоныгъо мазэм къыщегъэжьагъэу мы апшъэрэ еджапIэм щеджэрэ студент 420-мэ ыпкIэ хэмылъэу шIэныгъэ тедзэ зэрагъэгъотын амал яIэщт. Университетым ще­джэрэ пстэуми «Цифровая кафедра» зыфиIорэм яшIэныгъэхэм щахагъэхъон амал яIэщт. IT лъэ­ныкъомкIэ еджэхэрэм гъэсэныгъэ тедзэ агъотыщт, нэмыкI студентхэм алгоритмизациемкIэ ыкIи программированиемкIэ шIэ­ныгъэхэр аратыщтых.

Программэр щыIэныгъэм пхырыщыгъэным фэшI универси­тетым гъэсэныгъэ тедзэ зыщарагъэгъотыщт лъэныкъуищ агъэ­нэфагъ. Программэм изэгъэ-
шIэн мэзи 9-м, сыхьат 250-м телъытагъ.

Студентхэм зэрагъэгъотырэ сэ­­нэхьатым дакIоу ятIонэрэр — «цифровоир» — аIэ къырагъэхьан амал яI. Бакалавриатхэм ятIо­нэ­рэ курсым къыщегъэжьагъэу еджэныр рагъэжьэн алъэкIыщт. Адыгэ къэралыгъо университетым 2023-рэ илъэсым проектэу «Цифровые кафедры» зыфиIорэм щеджагъэхэр апэрэу къычIигъэ­кIыщтых.

ДЕЛЭКЪО Анет.