Апшъэрэ еджапIэр къаухыгъ

Адыгэ къэралыгъо универ­ситетыр къэзыухыхэрэм мы илъэ­сым мы мафэхэм ямэфэкIыгъ. Ха­бзэ зэрэхъугъэу, ахэм Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэр афызэхащэх. Мыгъэ мы апшъэрэ еджапIэр нэбгырэ 1152-мэ къаухы, ахэм ахэтых IэкIыб къэралыгъуи­пшIымэ къарыкIыгъэ студентхэр.

ЫпэрапшIэу лъэныкъо зэ­фэшъхьафхэмкIэ анахь къахэщыгъэ студентхэм ацIэ къыра­Iуагъ. Ахэм олимпиадэ зэфэ­шъхьафхэм текIоныгъэ къащыдахыгъ, зэнэкъокъухэм ахэлэ­жьагъэх, ежьхэм яапшъэрэ еджа­пIэхэм ащызэхащэхэрэм ямызакъоу, урысые Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм зэрифэшъуашэу закъыщагъэлъэгъуагъ.

ЕджэнымкIэ, наукэмкIэ, культурэмкIэ, спортымкIэ ыкIи общественнэ IофшIэнымкIэ гъэ­хъэгъэшIухэр зышIыгъэ сту­дентхэм стипендие хэгъэхъуагъэ аратыгъ. Ахэр нэбгыри 100 фэ­диз мэхъух.

Анахь къахэщыгъэ студентхэм дипломыр аритыжьыгъ Адыгэ къэралыгъо универси­тетым иректорэу Мамый Даутэ. Псауныгъэ пытэ яIэнэу, сэнэ­хьатэу зэрагъэгъотыгъэхэм Iоф арашIэнэу ыкIи университетым иунагъо къыхэнэжьынхэу къа­фэлъэIуагъ.

Студентхэм агъэкIогъэ илъэс­хэр зэращымыгъупшэщтхэр къа­Iуагъ, ректорым зэрэфэра­зэхэр къыхагъэщыгъ, шIухьафтынхэр ратыгъэх ыкIи «Самый креативный ректор» зыфиIорэ цIэр фагъэшъошагъ.

Нэужым апшъэрэ еджапIэр къэзыухыхэрэм концерт къафагъэлъэгъуагъ.