ЧIыфэр нахьыбэмэ атыжьыгъ

ЛэжьапкIэм итын, цIыфхэм IофшIэнымкIэ фитыныгъэу яIэхэр къэухъумэгъэнхэм, хэбзэIахьхэмрэ къаугъоихэ­рэмрэ афэгъэ­хьыгъэ хэбзэгъэу­цугъэм къыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн ыкIи хъызмэтшIапIэу, организациеу истыхьагъэхэм яIофхэм афэгъэ­зэгъэ межведомственнэ комиссиеу республикэм щызэхаща­гъэм зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ. АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловым ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ.

ЛэжьапкIэм итынкIэ чIыфэ зытелъхэмрэ хэбзэIахьхэр игъом зымытыгъэхэмрэ яIофхэр ары зытегущыIагъэхэр. АР-м IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие ипащэ игуадзэу Сергей Абрамцевым къызэриIуагъэмкIэ, илъэ­сэу тызыхэтым пыкIыгъэ уахътэм хъызмэтшIапIэу е организациеу 22-рэ ауплъэкIугъ. Ахэм ащыщэу щымэ лэжьапкIэм итынкIэ чIыфэ ателъэу къахагъэщыгъ. АхъщэкIэ къэплъытэмэ пстэумкIи сомэ миллиони 8 фэдиз мэхъу. Хъыз­мэтшIэпIищыми ателъыр зыпари къэмынэу атыжьыгъ.

ГъэрекIо уплъэкIунэу зэхащагъэхэм къащыхагъэщыгъагъэхэм ащыщэу предприятиитIумэ чIы­фэу ателъыр атыжьыгъэпти, ахэм яIофхэм хьыкумыр ахэплъагъ, ащ рихъухьагъэр приставхэм агъэцэкIэнэу тхылъхэр афагъэхьыгъэх.

Джащ фэдэу хэбзэIахьхэм якъэугъоин фэгъэзэгъэ къулыкъухэм къызэратырэмкIэ, чIыфэшхо зытелъэу мыгъэ къыхагъэщыгъэр хъызмэтшIэпIищ мэхъу. Ахэм ащыщэу зым чIыфэр ыты­жьыгъ, адрэхэр истыхьагъэх, ямылъку ащэжьынэу ыуж итых. Мы предприятиитIум язырэм сомэ миллион 14-м ехъу телъ, адрэм сомэ миллиони 5,3-рэ къытыжьын фаеу щыт.
Виктор Орловым докладхэм ауж иеплъыкIэ къыриIотыкIызэ, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным уплъэкIун-лъыплъэн Iофхэм афэгъэзэгъэ къулыкъу­хэм бизнесыр нахь макIэу агъэ­гумэкIынэу, уплъэкIунхэр зэращызэхащэхэрэм къыщагъэкIэнэу унашъо къызэришIыгъэр джыри зэ агу къыгъэкIыжьыгъ, амалэу щыIэмкIэ ар агъэцэкIэныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр къыкIигъэтхъыгъ.

ХЪУТ Нэфсэт.