Унэгъо Iужъухэм апай

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат дэкIыгъо зэхэсыгъоу зэрищагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр сабыибэ зэрыс унагъохэм псэупIэ унэхэр зыщашIын алъэкIыщт чIыгу Iахьхэу къалэу Мыекъуапэ икъокIыпIэ лъэныкъокIэ щыIэхэм ящыкIэгъэ инфраструктурэр гъэпсыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэр ары.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-министрэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгеим псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ ипащэ игуадзэу Лев Каракян, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, АР-м икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Стройзаказчикым» ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Хьаджымэ Аслъан, лодряднэ организациехэм ялIыкIохэр.

КъумпIыл Мурат къалэм икъокIыпIэ лъэныкъо, зэпахырэ узхэм зыщяIазэхэрэ сымэджэщым дэжь, IофшIэнхэр зэрэщы­кIохэрэм зыщигъэгъозагъ. Нафэу зэрэщытымкIэ, унэхэр щашIынхэм пае мы чIыпIэм чIыгу Iахь 790-рэ щагъэнэфагъ. Псы ыкIи электричествэ рыкIуапIэхэм яшIын макIо, мы илъэсым Iоныгъом ыкIэм нэс ахэр аухынхэу щыт. НепэкIэ подряднэ организациеу пшъэ­дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ «Монтажым» псыр аIэкIэгъэ­хьэгъэным тегъэпсыхьэгъэ IофшIэнхэу зэшIуахын фаехэм япроцент 40-р ыгъэ­цэкIэгъах. Подряднэ организациеу «Прогрессорым» электричествэ рыкIуа­пIэхэм ягъэпсын процент 60-кIэ зэшIуи­хыгъ.

Сабыибэ зэрыс унагъохэм апае къы­ха­гъэкIыгъэ чIыгу Iахьхэм яинженер инфраструктурэ тегъэ­псы­хьэгъэ IофшIэнхэр Адыгеим исоциальнэ-эко­но­микэ хэ­хъоныгъэкIэ программэм диштэу ма­кIох. Мы илъэсым къалэу Мыекъуа­пэ икъокIыпIэ лъэныкъо псым­рэ электричествэмрэ Iэ­кIэхьанхэм пае сомэ миллион 210-рэ къыхагъэ­кIыгъ.

ТапэкIэ республикэ фондэу гъогушIыным тегъэпсыхьагъэм къыхэкIыгъэ мылъкумкIэ урам заулэмэ ягъогухэр ашIыгъэх. А IофшIэныр лъагъэкIо­тэщт. Къалэу Мыекъуапэ имэр къызэриIуагъэм­кIэ, проектым къыделъытэ газыр рыщэгъэнымрэ гъо­гухэр гъэпсыгъэнхэмрэ. ИпIалъэм ыкIи дэгъоу Iоф­шIэнхэр зэшIохыгъэ хъунхэм пае уплъэкIун Iоф­тхьабзэхэр нахь агъэлъэшынхэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ. Ащ дакIоу чIыгу Iахьхэр зэратырэ унэгъо Iужъухэм гурыгъэIон-зэхэфын IофшIэныр тэрэзэу адызэрахьан зэрэфаери КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

Къалэм иадминистрацие къызэритыгъэмкIэ, республикэм икъэлэ шъхьаIэ икъокIыпIэ лъэныкъо щыIэ, унэгъо Iужъу­хэм аратынэу агъэнэфэгъэ чIыгу Iахь 790-м щыщэу 708-р атырагощэгъах. ПстэумкIи 2017-рэ илъэсым къыщыублагъэу Мыекъуапэ чIыгу Iахь 1724-рэ щатырагощагъ. Ащ ишIуагъэкIэ мы аужырэ илъэсхэм зичэзыу ежэхэрэм япчъагъэ хэпшIыкIэу нахь макIэ хъугъэ, непэкIэ сабыибэ зэрыс унэгъо 25-рэ чэзыум ежэрэр. Зыми рамытыгъэ чIыгу Iахьэу къэнагъэр зэрэхъурэр 214-рэ. Ащ амал къытыщт мы илъэс блэгъищым чIыгу Iахь зищыкIэгъэ унэгъо пстэуми яшIоигъоныгъэ агъэцэкIэнэу. Ащ нэмыкIэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу къалэм икъохьэпIэ лъэныкъо чIыгу Iахь 400 щагъэнэфэн алъэкIыным иамал щыIэмэ зэрагъашIэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэм­кIэ, тапэкIи ащ фэдэу чIыгу Iахьхэр гъэнэфэгъэнхэм мэхьанэшхо иIэу щыт ыкIи илъэсыбэрэ цIыфхэм афэлэжьэн зылъэкIыщт коммуникацие дэгъур агъэ­псынэу пшъэрылъ афишIыгъ.

«Сабыибэ зэрыс унагъохэр тапэкIи нахьыбэ хъунхэм пае ящыкIэгъэ амалхэр ядгъэгъотынхэм ыуж ти­тыщт. Сабыйхэр зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу ятыгъэ­нымкIэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэшIотэхых, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным иунашъо диштэу ащ фэдэ IэпыIэгъум иамалыкIэхэр тэгъэфедэх. Арышъ, тапэкIэ тыплъэзэ IофшIэныр тэрэзэу зэхэтщэным мэхьанэшхо иI», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу