Сэнаущыгъэ зыхэлъхэм языгъэпсэфыгъу

Адыгэ къэралыгъо университетым изыгъэпсэфыпIэ базэу «Горная легенда» зыфиIорэм мы мафэхэм иIофшIэн ригъэжьагъ. Сэнаущыгъэ зы­хэлъ кIэлэеджа­кIохэу шIэныгъэм ыкIи спортым апылъ нэбгыри 100-мэ мыщ зыщагъэпсэфы. Ахэр тиреспубликэ имызакъоу Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафхэми къарыкIыгъэх.


Спортым пылъ ныбжьыкIэхэм Гъэмэфэ спорт еджапIэм яуахътэ щыкIощт. Ахэр кушъхьэфэчъэ спортымкIэ, настольнэ теннисымкIэ ыкIи голболымкIэ зэнэкъокъущтых. Зымылъэгъурэ спортсменхэм анахь якIэсэ джэгукIэу щыт голболыр. Гъэмэфэ Параолимпийскэ джэгукIэхэм япрограммэ хэт. Мыгъэ апэрэу Гъэмэфэ спортивнэ еджапIэм Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатым щеджэрэ кIэлэеджэкIо 15-мэ лагерым иапэрэ зыгъэпсэфыгъо уахътэ щагъэкIощт.

Лъэныкъоу «Наука» зыфиIорэм кIэлэцIыкIухэм цифрэ шIыкIэм тет гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ Гупчэм ипрограммэ тетэу Iоф ышIэщт. Программист ныбжьыкIэ 36-мэ лагерым зыщагъэпсэфыщт ыкIи яшIэныгъэхэм ащыхагъэхъощт.

ЗишIэ шIогъошIу кIэлэцIыкIухэр Адыгэ къэралыгъо университетым икIэлэегъаджэхэм, Урысыем инаучнэ гупчэхэм ыкIи иапшъэрэ еджапIэхэм ялIыкIохэм рагъэ­джэщтых.
Гъэмэфэ научнэ-спортивнэ еджапIэр зэхащагъ Адыгэ къэралыгъо университетым, республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм, гъэсэныгъэ къэзытырэ гупчэу «Полярис – Адыгея» ыкIи гъэсэныгъэм и Гупчэу «IT.Cube – Адыгея» зыфиIохэрэм.

ЗишIэ шIэгъошIу кIэлэцIыкIухэр къыхэзыгъэщыхэу, ахэм Iоф адэзышIэрэ гупчэу «Полярис – Адыгея» зыфиIорэм ипащэу Роман Чумаковым къызэриIорэмкIэ, лагерым иапэрэ зыгъэпсэфыгъо уахътэ «Наукэмрэ» «Спортымрэ» зэрэщызэрапхыгъэр аукъодыеу щытэп. БлэкIыгъэ илъэсым «Наукэмрэ» «Культурэмрэ», «Спортымрэ культурэмрэ» яеджапIэхэм Iоф ашIагъ. Мыгъэ «Наукэмрэ» «Спортымрэ» яеджапIэхэр «зэрапхыгъэх». Наукэри, культурэри, спортыри зэгъусэхэу ныбжьыкIэ­хэм япIун фэбгъэлажьэхэмэ шIуагъэ къы­зэритыщтым зэхэщакIохэм яцыхьэ телъ.

КIэлэеджакIохэм языгъэпсэфыгъо уахътэ къыделъытэх чемпионат цIыкIухэр, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр, дискотекэхэр, къушъхьэм кIонхэр ыкIи нэмыкI Iофтхьабзэхэр.
Адыгэ къэралыгъо университетым изыгъэпсэфыпIэ базэ километрэ 50 ныIэп Мыекъуапэ зэрэпэчыжьэр. Ар къушъхьэ­лъэпэ чIыпIэ дэхэдэдэм щыгъэпсыгъ. 1995-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу гъэмэ­фэ профильнэ еджапIэхэр мыщ щызэхащэх. Мы илъэсым кIэлэцIыкIу 300-мэ зыщагъэпсэфыщт. Бэдзэогъум и 3-м къыщегъэжьагъэу и 23-м нэс я ХХVIII-рэ Гъэмэфэ хьисап еджапIэр щыкIощт. Бэдзэ­огъум и 27-м къыщыублагъэу шышъхьэIум и 16-м нэс я V-рэ Гъэмэфэ биологическэ еджапIэм Iоф щишIэщт.
Сихъу Гощнагъу.