НэгуIухъохэр зыIуахыжьыхэми хъущт

Республикэм и ЛIышъхьэ и Указ тетэу ковидым зызэриушъом­бгъурэм къыхэкIэу шапхъэхэу агъэнэфэгъагъэхэм ащыщхэр Адыгеим щытырахыжьыгъэх. ЦIыфхэр жъугъэу зыщызэIукIэхэрэ чIыпIэхэм зышIоигъохэм ар ащызыIуалъхьан алъэкIыщт. Илъэс 60-м ехъугъэхэм игъо афалъэгъу ащ фэдэ чIыпIэхэм нэгуIухъо­хэр ащызыпэIуалъхьанхэу. Ау а пстэуми адакIоу дезинфекционнэ Iофтхьабзэхэр гъэцэкIэгъэнхэ фае, ащкIэ шапхъэхэр къэнэжьых.

— Урысые Федерацием исанитарнэ врач шъхьаIэ къыдигъэкIыгъэгъэ унашъохэм хэгъэгум зэрэпсаоу джыри кIуачIэ щаряI. Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ къыфашIыгъ щыIэныгъэм ахэр щыпхырищынхэу. Адыгэ Республикэм ковидыр къырамыхьаным пае оперативнэ штабым иIофшIэн лъегъэкIуатэ, — къы­щаIуагъ Адыгеим и Правительствэ.

Джащ фэдэу шIоигъоныгъэ зиIэхэу республикэм щыпсэухэрэм вакцинэр зыхарагъэлъхьан алъэкIыщт. «Къэралыгъо фэIо-фашIэхэр» зыфиIорэ порталымкIэ фаехэм зарагъэтхышъущт. Ковидым пэшIуекIорэ прививкэр языгъэшIыгъэхэм загъэпсэфынэу ыпкIэ хэлъэу мэфитIу араты.