МэфэкIыр къагъэдэхагъ

Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI концертыр Зэкъошныгъэм игупчэу Мыекъуапэ дэтым игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

Пчэдыжьым къыщыублагъэу кIэлэцIыкIу ансамблэхэр, культурэм иIофышIэхэр пчэгум щыу­джыгъэх, лъэпкъ орэдхэр къыщаIуагъэх.

Пчыхьэм зэхащэгъэ концертым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр къыщыгущыIагъ.

Лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ Урысыем ищыIакIэ нахьышIу шIыгъэ­ным лIэужхэр зэрэфэлажьэхэрэм, Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс мыгъэ игъэкIотыгъэу зэрэхэдгъэу­нэфыкIырэм Владимир Нарожнэр къатегущыIагъ.

Адыгэ Республикэм щыпсэу­хэрэм, хьакIэхэм Владимир Нарожнэр Урысыем имэфэкI фэгъэ­хьыгъэу къафэгушIуагъ. Псауныгъэ пытэ яIэнэу, мамырэу псэунхэу афиIуагъ.

УФ-м и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард Урысыем и Мафэ фэшI гущыIэ фабэхэр зэхахьэм къыщи­Iуагъэх. Къэралыгъом ыкIуачIэ нахь лъэш зэрэхъущтым тицыхьэ телъэу тызэрэпсэурэр хигъэунэфыкIыгъ. МэфэкIым хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ.

КIэлэцIыкIу ансамблэу «Мые­къуапэ инэфылъэхэм» лъэпкъ къашъохэр мэфэкI зэхахьэм къыщишIыгъэх. Художественнэ пащэу, Урысыем культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Нэныжъ Айдэмыр мэфэкIым лъэпкъыбэ зэрэщызэIукIагъэм, адыгэ къашъо­хэр Сыбыр, Украинэм, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэм зэрашIогъэшIэгъонхэр изэфэхьысыжьхэм къа­щыхигъэщыгъ.

Ансамблэу «Казачатэм» жанрэ зэфэшъхьафхэм ателъытэгъэ орэдхэр къыIуагъэх. Жэнэ Къыры­мызэрэ Тхьабысымэ Умаррэ зэдаусыгъэу «Сикъуадж» зыфи­Iорэр ансамблэм дахэу къыIуагъ. Орэдым хэгъэщагъэу адыгэ къа­шъор къызыхедзэм, нэбгырэ шъэ пчъагъэу яплъыхэрэр агъэгушIуа­гъэх, Iэгу афытеуагъэх.

— Лъэпкъхэм язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр типшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ахэтэлъытэх, — къы­тиIуагъ «Казачатэм» ипащэу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Дмитрий Гордиенкэм. — Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм тигъэхъа­гъэхэр фэтэгъэхьых. Концерт хэушъхьафыкIыгъэ зэхэтщэн тимурад.

«Налмэсыр» Кавказ щэуджы

Дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Налмэсыр» Зэкъошныгъэм игупчэ лъэпкъ къашъохэр къы­щи­шIыгъэх. КъыкIэлъыкIогъэ мафэм Къэрэщэе-Щэрджэсым икъуаджэу Хьабэз концерт къы­щитыгъ. «Налмэсым» ипчыхьэзэхахьэ мэкъуогъум и 14-м Щэрджэскъа­лэ щыкIуагъ. Мэкъуогъум и 17-м «Налмэсым» имэфэкI мафэ фэгъэхьыгъэ концертыр Мые­къуапэ щызэхищэщт.

«Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Хъоджэе Аслъан тызэрэщигъэгъозагъэу, гъэпсыкIэ зэфэ­шъхьаф­хэр зиIэ концертхэр ан­сам­­блэм ыгъэхьазырыгъэх, лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэхэр Урысыем ишъолъырхэм алъи­гъэIэсыщтых.
«Ошъадэр», «Ошъутенэр»…

Республикэм щыцIэрыIохэ творческэ купхэу «Ошъадэм», «Ошъу­тенэм», фэшъхьафхэм мэфэкI зэхахьэр къагъэдэхагъ. Урысыем фэгъэхьыгъэ орэдхэр Юрий Конжиным, Мамхыгъэ Маринэ, Алевтина Кобазевам, Мэкъоо Маринэ къаIугъэх.

«Ошъадэм» илъэпкъ къашъохэр нахь гъэшIэгъонэу къыгъэлъэгъон­хэм пае шъонтырпаохэр, нэ­мыкI­хэри егъэфедэх. КъэшъуакIохэри псынкIэу мэуджых.

КIэлэцIыкIу зыгъэсапIэу «Майкопчанкэм» Iошъхьэмафэ фэгъэ­хьыгъэ орэдым техыгъэ къашъор узыIэпищэу къыгъэлъэгъуагъ, пащэр Къулэ Мадин.

Елена Щербак зипэщэ кIэлэцIыкIу зыгъэсапIэу «Радугэм» лъэпкъхэм якъашъохэр, гум рихьэу къышIыгъэх. КIэлэеджакIохэм шъуашэу ащыгъыр зыми фэдэп, нэр пIэпахэу дахэх.

Адыгэ къэшъокIо ансамблэу «Абрекхэр» зызэхащагъэр илъэси 5-м къехъугъ. Художественнэ па­щэу ТхьакIумэщэ Налбек концертым мэхьэнэ ин иIэу ылъытагъ. ЗэкIэ хэлажьэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ къа­гъэлъагъозэ, искусствэр нахь лъагэу зэраIэтыщтым пы­лъых.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иоркестрэу «Русская удалым» иорэдыIоу Анастасия Истамуловам шIулъэгъу орэдыр мэкъэ IэтыгъэкIэ къыхидзи, узыIэпищэу къыIуагъ.

Владимир Ковальчук, Сергей Трутневыр, нэмыкI артистхэри кон­цертым хэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ арти­стэу Еутых Вячеслав адыгабзэкIи, урысыбзэкIи орэдхэр ыгъэжъынчы­гъэх.

Ахэджэго Рузанэрэ Мэкъулэ Руслъанрэ зэращэгъэ мэфэкI пчыхьэзэхахьэм хэлэжьагъэхэм Урысыем и Гимн къаIуагъ. МэшIоустхъохэм ошъогу къаргъор къагъэшIэтыгъ.

МэфэкI зэхахьэу «Мы Россия» зыфиIорэр гум шIукIэ къинэжьынэу Мыекъуапэ щыкIуагъ, зэхэща­кIохэм тафэраз.

ЕмтIылъ Нурбый.