Зэнэкъокъум хэлэжьагъэх

Урысыем и Мафэ къалэу Мыекъуапэ кушъхьэфачъэмкIэ фестиваль щыкIуагъ.

Спортивнэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, хэбзэ къулыкъухэм, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, предпринимательхэр, республикэм испортивнэ общественность.

Кушъхьэфэчъэ зэнэкъокъур зыщырагъэжьэгъэ чIыпIэм, Зэ­къош­ныгъэм ипчэгу пэблагъэу, фитнес ыкIи кушъхьэфэчъэ индустрием ятовархэр щащагъэх, кIэлэцIыкIухэм атегъэпсыхьэгъэ джэгукIэхэу аниматорхэр зыхэлэжьагъэхэр, пхъэдзхэр ыкIи нэмыкIхэр щызэхащагъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэнэкъокъухэм ахэлажьэхэрэм адэгущыIагъ, гъогу мафэ техьанхэу, ягъогууанэ къафэпсынкIэнэу афэлъэIуагъ.

«Непэ зэрэхэгъэгоу Урысыем и Мафэ щыхагъэунэфыкIы. Тэри Урысыем тырэгушхо ыкIи тэгъэ­лъапIэ. НэмыкI шъолъыр­хэм зэращыщытым фэдэу, респуб­ликэм илъэс къэс мыщ фэдэ мафэм кушъхьэфэчъэ зэнэкъо­къухэр щызэхащэх, ахэм нахь заушъомбгъу зэпыт. ЦIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэрэ спортым хэхъоныгъэ зэришIырэм, мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр зэрэзэхащэхэрэм яшIуагъэкIэ тицIыфхэм япсауныгъэ нахь псыхьагъэ зэрэхъурэм, дунэе спортым гъэхъэгъэшхохэр щызышIыщт шъэожъыехэмрэ пшъэшъэжъыехэмрэ нахьыбэу хэщагъэхэ зэрэхъущтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.

Хабзэ зэрэхъугъэу, респуб­ликэм ипащи кушъхьэфэчъэ зэнэкъокъум хэлэжьагъ. Мыгъэ нэбгырэ мини 3 фэдиз ащ къе­кIолIагъ. Урамхэу Пионерскэмрэ Лермонтовым ыцIэ зыхьырэмрэ зыщызэуалIэхэрэм дэжь зэнэкъо­къур щырагъэжьагъ. Кушъхьэфачъэм тесхэм Мыекъуапэ иурамхэу Советскэр, Красно­октябрьскэр, Жуковскэр, Пер­вомай­скэр, Победэр зэпачыхи, километрэ 20 хъурэ гъогууанэр къакIугъ.

Зэнэкъокъум икIэуххэм атетэу партиеу «Единэ Россием» итынхэр текIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм афагъэшъошагъэх. Кушъхьэфэчъэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэмкIэ анахьыжъыгъэр мыгъэ илъэс 80 зыныбжь хъугъэ Александр Цой ары. Лъэныкъоу «Кушъхьэфэчъэ зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ анахь цIыкIур» зыфиIорэмкIэ шIухьафтыныр илъэс зыныбжь Елизавета Дыченкэм фагъэшъошагъ. Зэрэунагъоу зыхэлэжьэгъэ кушъхьэфэчъэ зэнэкъокъумкIэ Ешыгуаохэр атекIуагъэх.

Кушъхьэфэчъэ зэнэкъокъум изэхэщакIохэр АР-м физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ, Урысы­емрэ Адыгэ Республикэмрэ кушъхьэфэчъэ спортымкIэ яфедерацие ары.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу