«Зыми пэрыохъу тыфэхъурэп»

Урысыем хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер Украинэм зэрэщырихьы­жьагъэм фэшI IэкIыб къэралхэм ащыщыбэр санкциехэмкIэ «къыпэгъокIыгъэх». АщкIэ зэрарышхо рагъэшIынэу ары мурадэу яIэр, ау зыдамышIэжьэу ежьхэм яIофхэри лъэшэу нахь дэй хъугъэх.

Аужырэ мазэхэм тибэдзэршIыпIэхэм гъомылапхъэхэм ауасэ зэрэщыдэкIоягъэм фэдэу къэралыгъоу санкциехэр къыттезылъхьагъэхэми ахэр ащылъа­пIэ хъугъэх, тэ тиIофхэм анахьи бэкIэ зиIоф нахь дэйхэри IэкIыб къэралхэм ахэтых. Ау ащкIи Урысыер ары агъэмысэрэр.

Джащ фэдэу Украинэм IэкIыб къэралхэр зыдигъэшхэнхэ ылъэ­кIынэу лэжьыгъэ, анахьэу коцыр, ихъоеу, ау ар зэпырищынымкIэ Урысыер пэрыохъу къыфэхъоу аIо.

— А къэралхэм хэукъоныгъэхэр бэу ашIыгъэшъ, джы зытыралъхьащтым лъэхъух. Урысыер ащкIэ нахь Iэрыфэгъоу къыхагъэщыгъ, ау… Зыми пэрыохъу тыфэхъурэп, — къы­Iуагъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным телевидением ифедеральнэ каналхэм ащыщ иупчIэхэм джэуапхэр къаритыжьызэ. — Украинэм лэжьыгъэр IэкIыбым ыгъэкIонэу фаемэ, къухьэуцупIэхэр ыгъэфедэнхэ ылъэкIыщт. Ахэм узэрякIолIэщт гъогухэм минэу ачIилъхьагъэхэр къачIи­хыжьэу, хыIушъом тэ тыримыгъэкIолIэным пае къу- ­хьэу щычIырагъэхьагъэхэр къы­дихьыежьхэмэ, игъогу зэIухыгъэщт. Азовскэ хым ипортэу тэ тIэ къихьагъэхэри ыгъэфедэнхэ ылъэкIыщт, ащкIи пэрыохъу тафэхъущтэп. Ахэм анэмыкIэуи РумыниемкIэ, ВенгриемкIэ, ПольшэмкIэ кIонхэуи амал яI. БелоруссиемкIэ зэпстэумэ анахь псынкI, ау ащ пае санкциеу тыралъхьагъэхэр тырахыжьынхэ фае. Арышъ, Украинэр фэе шъыпкъэмэ, лэжьыгъэр IэкIыбым зэрэзэпырищыщт амалхэр щыIэх.

Зэрэдунаеу пштэмэ, коцэу илъэсым къыщагъэкIырэр тонн миллион 800 фэдиз мэхъу. Украинэм IэкIыбым ыгъэкIон ылъэкIыщтыр тонн миллион 20 ныIэп. Ар зэпстэумкIи къагъэ­кIырэм ипроценти 2,5-рэ ныIэп.

Владимир Путиным къызэриIуагъэмкIэ, 2021 — 2022-рэ мэкъумэщ илъэсым тонн миллион 37-рэ Урысыем IэкIыбым ыгъэкIон гухэлъ иI. Илъэс благъэхэм ар миллион 50-м нагъэ­сынэу мэгугъэх.