Адыгеим иволонтер хэлэжьагъ

Партиеу «Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ хэтэу Роман Купиныр Донбасс щыпсэоу къагъэкощыгъэхэм IэпыIэгъу афэхъунэу бэмышIэу кIуагъэ.

«Единэ Россием и НыбжьыкIэ гвардиерэ» «Волонтерская Рота Боевого Братства» зыфиIорэ организациемрэ ахэтхэр гъэтхапэм и 30-м къыщегъэжьагъэу Донецкэ Республикэм ыкIи Мариуполь ащыпсэухэрэм Iэпы­Iэгъу афэхъух. Нэбгырэ 500 фэ­диз волонтерхэр мэхъух. Ахэм цIыфэу зышъхьэ къезыхьы­жьэжьыгъэхэм адеIэгъэнымкIэ, шIушIэ IэпыIэгъум изэхэщэнкIэ, зэо-зэпэуцужь зыщыкIорэм рагъэпшэрэ чIыпIэхэм ащыIэнымкIэ опытышхо яI.

Мы уахътэм къалэу Мариуполь волонтер нэбгыри 150-мэ Iоф щашIэ. ЦIыфэу къагъэкощыгъэхэм зарагъэтхынымкIэ, чIыпIэу къыздащагъэхэм хэгъо­зэн­хэм­кIэ яшIуагъэ арагъэкIы, шIу­­шIэ IэпыIэгъоу къащэрэр атырагуащэ, медицинэ ыкIи психологическэ IэпыIэгъу араты, зиIахьыл-гупсэ кIодыгъэхэм адэлъыхъох.

Роман Купиным Донбасс ицIыфхэм адеIэныр ипшъэры­лъэу ылъыти, ежь ишIоигъоныгъэкIэ кIогъагъэ. Партиеу «Еди­нэ Россием и НыбжьыкIэ гвар­дие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ игъусэу шIушIэ IэпыIэгъур Мыекъуапэ щаугъоиным мызэу, мытIоу хэлэжьагъ, пандемием илъэхъан гъомылапхъэ­хэр цIыфхэм афэзыщэщтыгъэ­хэм ащыщ.

— ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зырагъэжьагъэм къыщыублагъэу волонтерэу сыкIонышъ, цIыфхэм садеIэнэу сыфэягъ, — ыIуагъ ащ. — «НыбжьыкIэ гвардием» Донбасс кIощтхэр еугъоихэу зызэхэсэхым, тхьамэфитIурэ сыкъэтынэу лъэIу тхылъ стыгъэ. Мариуполь щыIагъэхэм сэ сахэтыгъ. ЦIыфэу ащ дэсхэр илъэсиим тхьамыкIагъу зыхэтхэр, игупсэ, исабый, янэ е ятэ чIэзынагъэр бэ.

Роман къызэриIотагъэмкIэ, тхьамэфитIум бэ ашIэнэу игъо ифагъэх. ШIушIэ IэпыIэгъур зэрагощыщтыгъэм имызакъоу, кIэлэцIыкIухэм яуахътэ шIуагъэ хэлъэу агъэкIоным пае Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэр афызэхащэщтыгъэх.

«Волонтерскэ ротэ» Адыгеим щызэхищэмэ шIоигъоу ар къэ­кIожьыгъ.