ЯешIакIэ хагъэхъощт

Мыекъопэ гандбол бзылъфыгъэ командэу «АГУ-Адыифым» итренер шъхьаIэу Александр Реввэ илъэс ешIэгъур зэраухыгъэм фэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— 2021 — 2022-рэ илъэс зэнэ­къо­къур суперлигэм зэрэщыкIуагъэр зэфэтхьысыжьыгъ, — къытиIуагъ Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ. — Я 9-рэ чIыпIэр къызэрэдэтхыгъэм уезэгъы хъущтэу тэлъытэ.

— «АГУ-Адыифыр» я 8-рэ чIыпIэм пэчыжьагъэп. Сыда пэрыохъу къышъуфэхъугъэр?

— Я 7 — 8-рэ чIыпIэхэм тафэбэнагъ, ау «Луч» Москва, «Университет» Ижевск ешIэгъоу адытиIагъэхэм якIэух тигъэрэзагъэп. Ставрополь икоманди зэIукIэгъоу дытиIагъэр Мыекъуапэ къыщытхьыгъэп.

— «Динамо-Синара» Волгоград зыпкъ итэу зэрешIэрэм гандболым хэшIыкI фызиIэхэм къыраIуалIэрэм сыда къыхэбгъэщы пшIоигъор?

— «Динамо-Синарэм» Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэхэм ащешIэхэрэр хэтых. Клубэу «Адыифым» иешIакIохэр ныбжьыкIаIох, Мыекъуапэ щапIугъэ Мария Дувакинар «Динамэм» икъэлэпчъэ­Iут, хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ ко­мандэ рагъэблэгъагъ.

— Гъэзетеджэхэр къакIэуп­чIэх «Адыифым» хэкIыжьыгъэ­хэм.

— КъэлэпчъэIутэу Юлиана Скнарь «Кубань» Краснодар аштагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ хэтэу ыпэкIэ щешIэщтыгъэ Алина Морозовар тызыгъэгугъэрэ ешIакIохэм ащыщыгъ. А. Морозовар «Кубань» щешIэщт. КъэлэпчъэIутэу Дарья Ламзинам иешIакIэ тигъэразэщтыгъ, ау гандболым хэкIыжьынэу мурад ышIыгъ, унагъо ихьанэу зегъэхьазыры.

— «Адыифым» зэхъокIыныгъэ­хэр ищыкIагъэх. Клубым аш­тэщтхэр къытэпIонхэм уфэхьазыра?

— Анахь дэгъоу ешIэхэрэм ащыщхэу Богдановар, Клименкэр клубым мыгъэ хэкIыжьыгъэх, ны хъущтых. КIэу тштэщтхэр тинэплъэгъу итых, зэзэгъыныгъэ адэтшIыгъэгоп. АлъэкъуацIэхэр къесIонхэр жьыIоу сэлъытэ.

— ИлъэсыбэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, Анна Игнатченкэр, Лариса Сысоевар, Яна Усковар къогъу­пэхэм анахь дэгъоу ащешIэщтыгъэх, хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ къыхэщыщтыгъэх.

— А лъэхъаныр сэри дэгъоу сыгу къэкIыжьы. Джэнчэтэ СултIан гандбол командэу «Адыифыр» пщынэм фэдэу ыгъэпсыгъагъ. Джырэ уахътэ сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр тиIэх, ау спортышхом зыкъыщызэIуахын алъэкIырэп.

— Александр, къогъупэхэм ащешIэхэрэм зэIукIэгъум къы­рыкIощтыр бэкIэ зэрялъытыгъэр къыхэзгъэщы сшIоигъу.

— ОшIэ-дэмышIэу ахэр апэкIэ илъыхэзэ къэлапчъэм Iэгуаор дадзэным фэтэгъасэх. ЕгъэжьапIэу тшIыгъэр лъыдгъэкIотэщт. Гандболыр къэзыгъэдэхэрэ амалхэм талъэхъу.
2021 — 2022-рэ илъэс ешIэгъур суперлигэм зэрэщызэхащэгъэ шIыкIэм сыда къепIолIэщтыр?

— Командэ 12-р тIоу агощи зэнэкъокъур зэрагъэпсыгъэ шIыкIэм федэ къымыхьыгъэу хэгъэгум гандболымкIэ и Федерацие ща­лъытагъ. Командэ 12-р мыгощыгъэу зэдешIэныр нахьышIу.

— Ауж къинэгъэ командэр суперлигэм хагъэкIэу аублагъ.

— БэшIагъэу арэущтэу ашIын фэягъэ. Спортым зэнэкъокъу мэхьанэу иIэр бгъэфедэн фае.

— ИлъэсыкIэ ешIэгъум мурад хэхыгъэхэр щышъушIыгъэха?

— Я 7-рэ чIыпIэм тыфэбэнэщт.

— Клубым испорт псэуалъэ­хэм къатегущыIэба.

— Сигуапэу къэсIотэщт. Кобл Якъубэ ыцIэ зыфаусыгъэ спорт Унэшхоу Адыгэ къэралыгъо университетым къыщызэIуахыгъэм суперлигэм хэт командэр щешIэ. Спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» «Адыиф-2-р» щешIэ. КIэлэцIыкIу­хэм языгъэсапIи зэтегъэпсыхьагъ, Адыгеим игандбол лъапсэ фэзышIыгъэ Джэнчэтэ СултIан ыцIэ спорт еджапIэм ехьы.

— Адыгэ Республикэм гандболымкIэ и Федерацие итхьаматэр ЛIыбзыу Сусан, клубым ипащэр Къудайнэт Мэджыд.

— Тызэгъусэу Iоф зэдэтэшIэ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гандбол клубым зыIокIэм, тиешIакIэ зэрэхэдгъэхъо­щтым тытегущыIагъ. Зыгъэпсэфыгъо уахътэр мэкъуогъум и 30-м тыухыщт, илъэсыкIэ ешIэгъум зыфэдгъэхьазырыщт.

— Шъуимурадхэр къыжъудэхъунхэу шъуфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.