Хэдзын тедзэ щыIэщт

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие я 167-рэ зэхэсыгъо мы мафэхэм иIагъ. Iофыгъо 14-мэ ащ ащытегущыIагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх. Зэхэсыгъор зэрищагъ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Сэмэгу Нурбый.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатыгъэу Тэхъутэмыкъое районымкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 21-м щыIэгъэ Шъэо Аскэр Тэхъутэмыкъое район администрацием ипащэу зэрагъэнэфагъэм къыхэкIыкIэ имандат къыгъэтIылъыгъ. Ащ къыхэкIыкIэ АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие исек­ретарэу ХьацIэцIэ Фатимэ хэдзын тедзэ­хэр Iоныгъом и 11-м зэхащэнэу игъоу ылъэгъугъ, комисием хэтхэм ащ дырагъэштагъ.

Хэдзын тедзэхэм языфэгъэхьазырын, Тэхъутэмыкъое районымкIэ хэдзынхэмкIэ ичIыпIэ комиссие IофшIэныр зэрэзэхищэщтыр ХьацIэцIэ Фатимэ къыIуагъ.
Iофтхьабзэм нэмыкI Iофыгъохэми ащыхэплъагъэх, пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр агъэуцугъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.