Я IХ-рэ зэнэкъокъур

ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджа­пIэхэм яхорхэм яфести­валь-зэнэкъокъу я IХ-рэу Мые­къуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м методикэмкIэ игупчэ зэхащэгъэ зэнэкъокъум Адыгеим икIэлэеджэкIо хор 19 хэлэжьагъ.
Илъэси 3-м зэ зэхащэрэ фестиваль-зэнэ­къокъум иосэшI куп ипащэу А. Н. Гребень къыIуагъ IэкIыб хэгъэгухэм яшэн-хабзэхэр къаухъумэхэзэ, кIэлэцIыкIу академическэ хорхэм чIыпIэ композиторхэм аусыгъэхэр цIыфхэм алъагъэIэсынхэм зэрэпылъхэр. Хорхэр, кIэлэеджакIохэм япащэхэр кIагъэгушIухэзэ, зэнэкъокъухэм ащыIухэрэ орэдхэр нахьыбэ хъугъэх.
Купхэу «А-м» ыкIи «В-м» ахэтхэу кIэлэ­еджакIохэр гощыгъагъэх. Илъэси 7 — 10, 11 — 15 зыныбжьхэр зэнэкъокъугъэх. Классикэм хэхьэгъэ произведениехэр, Адыгеим икомпозиторхэм аусыгъэхэм осэшIхэр ядэIугъэх, зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх.
Зэгъэпшэнхэм ауж Iэнэ хъураем кIэлэ­егъаджэхэр къыщыгущыIагъэх. КIэлэеджа­кIохэм яшIэныгъэхэм ахагъахъозэ, искусствэм нахь пыщагъэхэ мэхъух. Ащ дакIоу, музыкальнэ искусствэр нахь ашIогъэшIэгъон шIы­гъэным фэшI кIэлэеджакIохэм, кIэлэегъа­джэхэм, ны-тыхэм язэпхыныгъэхэр агъэпытэщтых. Хорым орэд къыщызыIохэрэм сэнэ­хьатэу къыхахыщтым, щыIэныгъэм еплъыкIэу фыряIэр нахь куоу гъэпсыгъэ зэрэхъурэр зэхэщакIохэм къыхагъэщыгъ.
ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр
Купэу «А-м» апэрэ чIыпIэхэр къыщыда­хыгъэх, лауреат хъугъэх искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 6-м зыщызыгъасэхэрэр, пащэр Л. Кушина. Дондуковскэ псэу­пIэм искусствэхэмкIэ иеджапIэ икIэлэеджа­кIохэр, пащэр А. Берестовая.
Яблоновскэм икIэлэеджакIохэм ятIонэрэ чIыпIэр ахьыгъ, М. Березнаям егъасэх. Кощ­хьаблэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу М. Хьагъэуджым ыцIэ зыхьырэм, пащэр С. Алыбэрд, ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.
Республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэ зыхьырэмрэ Инэм икIэлэеджакIохэмрэ ящэнэрэ хъугъэх.
Купэу «Б-м» хэтхэу хагъэунэфыкIырэ чIы­пIэхэр къыдэзыхыгъэхэр къахэтэгъэщых.
ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу
N 6-р лауреат хъугъэ, апэрэ чIыпIэр фагъэ­шъошагъ, Л. Кушинам егъасэх. АР-м искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м ихор лауреат щытхъуцIэр къыдихыгъ, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ, пащэр Е. Попова.
ОрэдыIо купэу «А-м» хэтхэу М. Хьагъэу­джым ыцIэ зыхьырэ еджапIэм зыщызыгъасэхэрэм апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ, лауреат щытхъуцIэр афаусыгъ, С. Къушъхьэр япащ. ЯтIонэрэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх Тульскэм ыкIи Адыгэкъалэ яеджакIохэм. Пащэхэр Г. Мордвинова, М. Жанэ.
АфэгушIуагъэх
Лауреат щытхъуцIэхэр къыдэзыхыгъэхэр зыгъасэхэрэ кIэлэегъаджэхэм афэгушIуагъэх, щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх. ЗыцIэ къыраIуагъэхэм ащыщых А. Берестоваяр,
Л. Кушинар, С. Алыбэрдыр, Е. Фирсовар, М. Маринец, Е. Поповар, М. Жанэр, С. Къу­шъхьэр, нэмыкIхэри.
Концертмейстер анахь дэгъухэри къыхагъэщыгъэх. Н. Цуамыкъом, Н. Бочарниковам, А. ЖэнэлIым, Р. ЕмыкIым, Э. Дыхъум, М. Забарэ, В. Сурнаковым, фэшъхьафхэм «тхьашъуегъэпсэу» араIожьыгъ.
Щытхъу тхылъхэр, нэпэеплъ шIухьафтынхэр хорхэм, кIэлэегъаджэхэм аратыжьыгъэх.