Тхьамэтэ гуадзэм нэIуасэ фишIыгъэх

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Росимуществэм Краснодар краимкIэ ыкIи Адыгэ Респуб­ликэмкIэ ишъолъыр чIыпIэ гъэIоры­шIапIэ ипащэу Сергей Маркевич АР-м и Правительствэ зычIэт унэм тыгъуасэ зэIу­кIэгъу щыдыриIагъ. Ащ игуа­дзэу Гъунажьэкъо Аслъан — къэралыгъо мылъкур Адыге­им щызезыгъэкIощтым зэIукIэгъум хэлажьэхэрэр нэ­Iуасэ фишIыгъэх.
Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премь­ер-министрэ ипшъэрылъхэр зы­гъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу Хъоткъо Саниет, АР-м мылъку зэфыщытыкIэхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Ирина Бочарни­ковар.
Росимуществэм ичIыпIэ гъэ­IорышIапIэ зэпхыныгъэ дэгъу зэрэдыряIэр, федеральнэ мылъкум иучетрэ игъэзекIонрэ япхыгъэ къэралыгъо пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ язэдэлэжьэныгъэ тапэкIи зэрагъэпытэн фаер Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэу­нэфыкIыгъ.
Росимуществэм ишъолъыр чIыпIэ гъэIорышIапIэ ипащэ къызэриIотагъэмкIэ, ведомствэм фэхъугъэ зэхъокIыныгъэхэр зэпхыгъэр штатым къызэ­рэщагъэкIагъэр ары. Ау пшъэ­рылъэу яIагъэр зытетым тетэу къэнэжьы — къэралыгъо мылъкум игъэзекIонкIэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэу адыряIэр нахь гъэпытэ­гъэнэу. Росимуществэм ишъо­лъыр чIыпIэ гъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу агъэнэфагъэм Адыгеим хэшIыкI дэгъу зэрэфыриIэм, опытышIу зэрэIэкIэлъым яшIуагъэкIэ пшъэрылъэу къыфашIыхэрэр гъэхъагъэ хэлъэу зэригъэцэкIэщтхэм яцы-­
хьэ зэрэтелъыр лъэныкъохэм къаIуагъ.
Гъунажьэкъо Аслъан 1980-рэ илъэсым Мыекъуапэ къыщы­хъугъ, сэнэхьатэу «Юриспруденция» зыфиIорэмкIэ Адыгэ къэралыгъо университетыр къыухыгъ. Адыгэ Республикэм мылъку зэфыщытыкIэхэмкIэ и Комитет Iоф щишIагъ, Мыекъопэ къэралыгъо техно­логическэ университетым кIэлэегъаджэу щылэжьагъ. МУП-у «Землеустройство» зыфиIорэм ипэщагъ, аужырэ илъэси 8-м ООО-у «БТИ-Землеустройство» зыфиIорэм пэщэныгъэ дызэрихьагъ.
Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу