Спорт джэгупIэхэр зэрашIыщтхэм тегущыIагъэх

АР-м и ЛIышъхьэ интерактивнэ цифрэ технологиехэр зыщыгъэфедэгъэ спорт джэгупIэхэр республикэм зэрэщагъэпсыщтхэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъор Мыекъуапэ игимназиеу N 22-м щызэрищагъ.
Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, АР-м физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат.
РеспубликэмкIэ апэрэ интеллектуальнэ спорт джэгупIэр Мыекъуапэ игимназиеу N 22-м пэблагъэу щагъэпсынэу рахъу­хьагъ. Ащ пае сомэ миллион 26-рэ къыхагъэкIыгъ.
Спорткомитетым итхьаматэ къызэриIуагъэмкIэ, футбол, бас­кетбол, волейбол зыщешIэщт, къызыщачъыхьащт чIыпIэхэр ащ хэтыщтых, трибунэр, урамхэм атырагъэуцохэрэм афэдэ тренажерхэр, воркаутымкIэ оборудованиер дэтыщтых. Wi-Fi ащ щагъэфедэщт. QR-кодхэм яшIуа­гъэкIэ хэти видеоинструкциер къызфигъэфедэн, тренировкэ зэришIыщт унэе программэр къызIэкIигъэхьан ылъэкIыщт.
Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэ­рылъ афишIыгъ ащ фэдэ спорт джэгупIэхэр агъэпсыхэ зыхъукIэ амал зэриIэкIэ чъыгхэмрэ куан­дэхэмрэ рамыупкIынхэу, Кощ­хьэблэ районымкIэ къуаджэу Блащэпсынэ игурыт еджапIэ ащ фэдэ джэгупIэ дэгъэуцогъэнымкIэ амалэу щыIэхэм ахэплъэнхэу, илъэсыкIэ еджэгъум ехъу­лIэу IофшIэнхэр аухынэу.
КъумпIыл Мурат зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, цIыфхэр жъугъэу зыпылъ спортым зегъэу­шъомбгъугъэныр Урысые Фе­дерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм зэу ащыщ. Рес­пуб­ликэм ипсэупIэ пэпчъ спорт псэуалъэхэр дэтынхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьэх. Не-
пэ республикэм спорт псэолъэ 982-рэ иI, ахэм ащыщэу 590-р къуаджэхэм адэт.
«Спорт инфраструктурэм зе­гъэушъомбгъугъэнымкIэ фе­деральнэ гупчэмрэ партиеу «Единэ Россиемрэ» амалэу къатыхэрэр зэкIэ къызфэдгъэфедэщтых. Ахэм зэу ащыщ интерактивнэ цифрэ техноло­гиехэр зыщыгъэфедэгъэ спорт джэгупIэхэм яшIын тегъэпсы­хьэгъэ федеральнэ проекты-
кIэр. Адыгеим исхэр нахьыбэу спортым пыщэгъэнхэм ахэр фэIорышIэщтых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу