ЕджапIэм игъэцэкIэжьын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ дэт гимназиеу N 22-м щыIагъ ыкIи Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ къызэрафишIыгъэм тетэу еджапIэхэм ягъэцэкIэжьынкIэ программэм изэшIохын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ.Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, Адыгеим физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат.
КъумпIыл Мурат гимназием игъэцэкIэжьынкIэ IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм нэIуасэ зыфи­шIыгъ, псэолъапхъэхэр къызэраIэкIахьэхэрэм зыщигъэгъо­загъ, IофшIэнхэр дэгъоу ыкIи илъэс еджэгъум иублэгъум ехъу­лIэу ухыгъэ хъунхэм мэхьанэ зэриIэм псэолъэшIхэм анаIэ тыраригъэдзагъ. Пшъэ­рылъхэм язэшIохын пае сомэ миллиони 141-рэ къаIэкIагъэ­хьагъ, еджапIэм чIэтыщт ме­белым тегъэпсыхьагъэу сомэ мил­лиони 6,6-рэ къафатIупщыгъ.
Фирмэ-подрядчикэу унэе предпринимателэу А. А. Хьа­къунэр зипащэм иIэшъхьэтетхэм къызэраIуагъэмкIэ, IофшIэнхэр зэкIэ дэгъоу ыкIи ипIалъэм гъэцэкIагъэ хъущтых. Непэ ехъу­лIэу IофшIэнхэм япроцент 30 фэдизыр агъэцэкIэгъах. Унэ кIоцIым гъэпсыкIэу иIэр, ин­женер коммуникациехэр зэ­блахъугъэх. Джащ фэдэу шхьаныгъупчъэхэр, пчъэхэр, джэхашъохэр зэблахъущтых, унашъхьэр, спортивнэ залыр агъэ­кIэжьыщтых, нэмыкI Iофтхьа­бзэхэри зэшIуахыщтых.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ унэ гупэм игъэкIэжьынкIэ пшъэрылъ хэушъхьафыкIыгъэхэр къафишIыгъэх. ЕджапIэм къыпэIулъ чIыпIэр, спортивнэ площадкэр ыкIи нэмыкIхэр нахь зэтырагъэпсыхьащтых.
«Тэ пшъэрылъэу тиIэр зэкIэ лъэныкъохэр къыдэтлъытэнхэр ыкIи Iофыгъоу зэшIотхын фаехэр ипIалъэм ехъулIэу гъэцэкIагъэ хъунхэр ары. Унэм игъэцэкIэжьын имызакъоу, оборудо­ваниемкIэ икъоу ар зэтегъэ­псыхьэгъэныр мэхьанэшхо зиIэ Iофхэм ахэхьэ. Ащ нэмыкIэу еджапIэм къыпэIулъ чIыпIэм чъыгхэр, къэгъэгъэ зэфэшъхьаф­хэр щыгъэтIысыгъэнхэ, егъэджэн Iофыр нахьышIоу зэхэщэгъэным пае амал пстэури гимназием егъэгъотыгъэнхэ фае. Iоныгъом и 1-м ехъулIэу IофшIэнхэр зэкIэ ухыгъэ хъунхэ зэрэфаер зыщытэшъумыгъэгъупш», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.
Гимназиеу N 22-м ипащэу Ирина Андреевам гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организа­циеу мыгъэ илъэс 52-рэ хъу­гъэм мылъкукIэ ыкIи техникэкIэ иIоф­хэр нахь гъэтэрэзыгъэнхэм телъытэгъэ Iофтхьабзэхэу рес­публикэм ипащэхэм зэрахьэ­хэрэм апае инэу зэрафэразэр къыIуагъ. Ащ фэдиз илъэсым еджапIэм мыщ фэдэ игъэкIо­тыгъэ гъэцэкIэжьын рашIылIэу къыхэкIыгъэп.
Республикэм и ЛIышъхьэ агу къыгъэкIыжьыгъ партиеу «Единэ Россием» игукъэкIыкIэ, джащ фэдэу УФ-м и Президентэу Владимир Путиным ар игъоу зэрилъэгъугъэм тетэу еджапIэ­хэм яигъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын республикэм зэрэщызэхащагъэр. Къэралыгъом ипащэ пшъэрылъ зэрэфишIыгъэм тетэу Урысыем и Правительствэ федеральнэ программэ гъэнэфагъэ зэхи­гъэуцуагъ. Адыгеим зэкIэ шъо­лъырхэм апэу ащ зэрэхэлэжьэщтымкIэ заявкэр аIэкIигъэхьагъ. 2022-рэ илъэсым телъытэгъэ федеральнэ сомэ миллион
655-у къыхагъэкIыгъэмкIэ мы илъэсым республикэм иеджэпIи 9 агъэцэкIэжьын алъэкIыщт. Ахэм ащыщэу еджэпIи 8-р ­Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «Гъэсэныгъэм хэхъоны­гъэ егъэшIыгъэныр» зыфиIорэм тетэу агъэцэкIэжьыщтых. Ахэм ащыщэу еджэпIи 5-р муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» хэхьэх, еджэпIи 3-р — Мыекъопэ, Шэуджэн ыкIи Красногвардейскэ районхэм яех. Ащ нэмыкIэу Шэуджэн районымкIэ къуаджэу Хьакурынэхьаблэ дэт гурыт еджапIэу N 1-м игъэцэкIэжьын рагъэ­жьагъ, программэу «Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ар щыт.
Ащ фэдэ IофшIэнхэр тапэкIи лъагъэкIотэщтых: гъэсэныгъэм ипсэуалъэхэм яспискэ зэха­гъэуцо, илъэсэу къихьащтым ахэр агъэцэкIэжьыщтых.
ЗэрэрахъухьагъэмкIэ, 2023-рэ илъэсым агъэцэкIэжьыщтхэм джыри еджэпIи 6 ахэхьащт, ахэм ащыщэу 4-р — Мыекъуапэ, 2-р — Шэуджэн районым.
Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм къыхиубытэрэ псэупIэхэр зэкIэ цIыфхэмкIэ гуIэтыпIэхэу щытынхэм тыдэлэжьэн фае. Арышъ, еджапIэхэм, псауныгъэм икъэу­хъумэн, культурэм ыкIи спортым яучреждениехэр нахь зэтегъэ­псыхьэгъэнхэм тыдэлажьэ, гъо­гухэр тэгъэцэкIэжьых, щагухэр, паркхэр нахь зэтетэгъэпсыхьэх. А пстэуми республикэм ипсэу­пIэхэм теплъэу яIэр зэблахъу.
«Тэ анахь мэхьанэшхо зэттырэр хэгъэгум и Президент ипшъэрылъхэр зэкIэ икъоу гъэ­цэкIагъэ хъунхэм пае гухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхырытщынхэр ары. ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу зэрэхъущтым тегъэ­псыхьэгъэ социальнэ программэхэм ягъэцэкIэн ащ фэдэ амал къытыщт. Арышъ, зэкIэ тшIэрэр цIыфым епхыгъэу щыт, ащ ищы­IакIэ нахьышIу зэрэхъущтым ренэу тыдэлэжьэн фае», — ­къыIуагъ КъумпIыл Мурат.


Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.