Апэнэс Астемир тыIукIэщт

ЖъоныгъуакIэм и 13 — 14-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филар­моние щыкIощт концертитIумэ бэрэ тяжагъ.Адыгэ Республикэм, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе­-Щэр­джэсым язаслуженнэ артистэу Апэнэс Астемир ипчыхьэзэха­хьэхэр филармонием щыкIощтых.
Сэнаущыгъэ зыхэлъ артистым ГИТИС-р къыухыгъ. Ар езыгъэ­джагъэхэм ащыщэу, Адыгэ Рес­публикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Хьакъуй Аслъан зэгъэпшэнхэр ышIыхэзэ, хъугъэ-шIагъэхэм тащигъэгъозагъ.
— Астемир игуетыныгъэкIэ, уп­­чIэу къытитыхэрэмкIэ студентхэм къахэщыщтыгъ. Искусствэм цIэрыIо зэрэщыхъущтыр пшIэнэу щытыгъ, — къеIуатэ Хьакъуй Ас­лъан. — Лъэпкъ гупшысэр еджэ­ным зэрэщигъэфедэрэр тшIогъэшIэгъоныгъ.
ИнджылызыбзэкIэ, испаныбзэ­кIэ, чэчэныбзэкIэ, бэлъкъарыбзэ­кIэ, адыгабзэкIэ, нэмыкI бзэхэмкIэ А. Апэнэсым орэдхэр къеIох. США-м, Австрием, Францием, Бельгием, Китаим, Урысыем, фэ­шъхьаф хэгъэгухэм иконцертхэр ащыкIуагъэх. Дунэе зэнэкъокъу­хэм ялауреат, «Кавказ имэкъэдышъ» зыфиIорэ шIухьафтыныр 2020-рэ илъэсым къыфагъэшъошагъ.
Дунаим щыцIэрыIо ансамблэу «Мыекуъапэ инэфылъэхэм» хэтэу орэд къыIоу бэрэ къыхэ­кIыгъ. Ыныбжь илъэси 6 зыхъугъэм къыщегъэжьагъэу концертхэм, телекъэтынхэм ахэлажьэ.
Аужырэ уахътэм Апэнэс Астемир ирепертуар къэзыгъэбаи­гъэмэ ащыщ «Я 9-рэ волна» зыфиIорэ телеканалым къыщиIорэ орэдыр. Жэнэ Къырымызэрэ Сэмэгу Гощнагъорэ зэдаусыгъэ орэдэу «Адыгэмэ яхабзэ джащ фэд» зыфиIорэ орэдым къэIокIэ гъэшIэгъон къыфигъотыгъ.
Орэдыр Апэнэс Астемир къырегъажьэ, нэмыкI артистхэм лъа­гъэкIуатэ. Сэкъурэ Ольгэ, Быщ­тэкъо Азэмат, Дзыбэ Мыхьамэт, Нэфышъэ Чэрим, фэшъхьафхэм лъэпкъ орэдыр агъэжъынчы. Псы­блэнэ Муратрэ ЛIыбзыу Аслъанрэ япщынэхэр агъэбзэрабзэх. Орэдым уедэIузэ, адыгэр адыгэу дунаим зэрэщыпсэурэр, ихабзэхэр зэрэдахэхэр зэхэошIэх. Орэдыр гум къегущыIыкIы, гушхоныгъэ къыпхелъхьэ.
Опсэу, Астемир! Лъэпкъ искусствэр лъагэу оIэты, псэ зыпыт гущыIэхэмкIэ нэмыкI лъэпкъхэм уалъэIэсы. Уиорэдхэм цIыфыр апIу, щыIэныгъэм фагъасэ. Искусствэм ыбзэкIэ уадэгущыIэзэ, ячIыгу, яхэгъэгу шIулъэгъоу афыряIэр огъэпытэ.
КIэлэцIыкIухэр, зыныбжь икъу­гъэхэр, искусствэр гукIэ къызыгурыIохэрэр Адыгеим къыщыо-
дэ­Iущтых, уагъэлъэпIэщт. ШIукIэ Тхьэм тызэIуегъакI.