Уигъунэгъу утекIон плъэкIыщта?

Апшъэрэ купым хэт футбол командэхэм я 28-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.КIэуххэр зэтэгъапшэх
«Крылья Советов» — «Динамо» — 5:2, «Урал» — «Спартак» — 1:3, «Нижний Новгород» — «Ахмат» — 0:1, «Зенит» — «Химки» — 1:0, ЦСКА — «Шъа­чэ» — 0:1, «Уфа» — «Ростов» — 0:0, «Арсенал» — «Краснодар» — 1:1, «Локомотив» — «Рубин» — 1:0.
«Локомотив» «Рубин» зыдешIэм, пчъагъэр зэфэдэу аухыщтэу тлъытэщтыгъ. Арэу щытми, я 87-рэ такъикъым судьям ыгъэу­нэфыгъэ пенальтир Антон Миранчук дэгъоу ыгъэцэкIагъ, пчъагъэр 1:0-у зэIукIэгъур аухыгъ. Антон Миранчук Краснодар краим къыщыхъугъ, икIэлэцIыкIугъор гъу­нэгъу краим щигъэкIуагъ.
«Спартак» 3:0-у «Урал» те­кIуи, ауж къинэрэ командэхэм нахь апэчыжьэ чIыпIэм уцугъэ.
«Зенит» Урысыем ичемпион яенэрэу хъугъэ, «Химки» 1:0-у текIуагъ. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр И. Сергеевыр ары.
ЦСКА-р я 2 — 3-рэ чIыпIэхэм афэбанэми, текIоныгъэр къыдихыгъэп, «Шъачэ» ешIэгъур ыхьыгъ. Ижъырэ адыгэ къалэу Шъачэ икомандэ тегъэгушIо, медальхэм якъыдэхын хэлажьэхэрэм ащыщ. Макарчук шъхьэкIэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ.
«Арсенал» зэкIэми ауж къи­нагъ, апшъэрэ купым къыхэнэжьыщтми къэшIэгъуае. Тренер шъхьа­Iэу М. Божович къызэриIуагъэу, ешIакIохэм гуетыныгъэ ахэлъ, яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъагъо, ау текIоныгъэр къыдахын алъэкIырэп. «Арсенал» «Краснодар» зыIокIэм, Кангвэ «Краснодар» икъэлапчъэ я 19-рэ такъикъым дидзагъ. «Краснодар» иешIакIоу Сперцян пенальтикIэ пчъагъэр зэфэдиз ышIыгъ.
Я 19-рэ ешIэгъухэм ащыщ зэнэкъокъум «Краснодар» ыкIи «Локомотив» ащызэIукIагъэх. Я 83-рэ такъикъым Черниковыр «Локомотив» икъэлапчъэ пэчы­жьэу дауи, Iэгуаор чэрэгъузэ хъагъэм ифагъ.
IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэ ешIакIохэр «Краснодар» хэкIыжьыгъэхэми, ешIэкIэ дэгъу къегъэлъа­гъо, апэ итхэм къыщанэрэп.
ЧIыпIэхэр
1. «Зенит» — 64
2. «Динамо» — 52
3. «Шъачэ» — 52
4. ЦСКА — 47
5. «Краснодар» — 46
6. «Локомотив» — 44
7. «Кр.Советов» — 41
8. «Ахмат» — 38
9. «Спартак» — 37
10. «Ростов» — 35
11. «Н. Новгород» — 29
12. «Химки» — 29
13. «Рубин» — 29
14. «Урал» — 27
15. «Уфа» — 24
16. «Арсенал» — 23.
Я 29-рэ зэнэкъокъухэр
13.05
«Шъачэ» — «Н.Новгород»
14.05
«Уфа» — «Арсенал»
«Локомотив» — «Динамо»
«Ростов» — «Химки»
«Ахмат» — «Кр.Советов»
15.05
«Урал» — «Рубин»
«Спартак» — «Зенит»
«Краснодар» — ЦСКА.
Зэпэгъунэгъу чIыпIэхэр зыIыгъ командэхэр, зэфэдэ пшъэрылъхэр зиIэхэр зэдешIэщтых. Анахь лъэш­хэр, зинасып къыхьыщтхэр къэ­шIэ­гъуае. Зыгорэ зэфагъэгъун алъэкIынэуи щытхэп. Джары спортыр зыгъэдахэрэр. ЕшIэгъу­хэм тяжэщт, тигуапэу тяплъыщт.