Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ иунашъу

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо граждан къулыкъушIэхэу
Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ
и Министерствэ IэнатIэхэр щызыIыгъхэу ыпкIэ зыхэлъ
нэмыкI IофшIэн дэзыгъэцакIэ зышIоигъохэм IофшIапIэм зыштагъэхэм лъэIу тхылъкIэ зызэрафагъазэрэ шIыкIэм ехьылIагъФедеральнэ законэу N 79-р зытетэу 2004-рэ илъэсым бэдзэогъум и 27-м къыдэкIыгъэм ия 14-рэ статья ия 2-рэ Iахь тегъэпсыхьагъэу унашъо сэшIы:
1. Адыгэ Республикэм икъэралыгъо граждан къулыкъушIэхэу Адыгэ Республикэм IофшIэным-
рэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ IэнатIэхэр щызыIыгъхэу ыпкIэ зыхэлъ нэмыкI IофшIэн дэзыгъэцакIэ зышIоигъохэм IофшIапIэм зыштагъэхэм лъэIу тхылъкIэ зызэрафагъазэрэ шIыкIэр ухэсыгъэнэу.
2. IофшIэным епхыгъэ зэфыщытыкIэхэмкIэ ыкIи социальнэ зэдэлэжьэныгъэмкIэ отделым испециалист-эксперт шъхьаIэ къолъхьэ тын-Iыхыным ыкIи нэмыкI хэбзэукъоныгъэхэм апэшIуе­кIогъэнымкIэ Iофыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм лъыплъэнэу фэгъэзэгъэнэу.
3. Къэбар-правовой отделым:
— мы унашъом Министерствэм икъэралыгъо граждан къулыкъушIэхэр нэIуасэ фишIынхэу;
— мы унашъор гъэзетхэу «Советскэ Адыгеимрэ» «Адыгэ макъэмрэ», джащ фэдэу мазэм зэ къыдэкIырэ тхылъэу «Адыгэ Республикэм ихэбзэгъэуцугъэ зэхэугъоягъэхэр» зыфиIорэм къаригъэхьанэу.
4. Унашъом игъэцэкIэн зэрэкIорэм сылъы­плъэнэу пшъэрылъ зыфэсэшIыжьы.
5. Официальнэу къызыхаутырэ мафэм щыублагъэу мы унашъом кIуачIэ иIэ мэхъу.
Министрэу Мырзэ Джанбэч
къ. Мыекъуапэ,
гъэтхапэм и 31-рэ, 2022-рэ илъэс
N 87