Адыгеим и ЛIышъхьэ Адыгэ Хасэм итхьаматэ IукIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Хасэм итхьа матэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан республикэм и Правительствэ зычIэт унэм тыгъуасэ щыIукIагъ.ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэ­хэм я Кабинетрэ я Адми­нист­рацие ипащэ игуадзэу Къонэ Заур, АР-м лъэпкъ Iоф­хэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхы­ныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.
Адыгэ Хасэр хэлажьэзэ рес­публикэм щызэхащэрэ Iофтхьабзэхэу общественнэ мэхьанэ зиIэхэм зэIукIэгъум щатегущыIагъэх. Анахьэу ахэр зылъыIэсыгъэхэр адыгэ тхыбзэм, Адыгеим и Къэралыгъо быракъ я Мафэ, я ХIХ-рэ лIэшIэгъум щыIэгъэ Кавказ заом хэкIодагъэхэм афэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь ма­фэр, зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэм, адыгэ шъуашэм я Мафэ зэрэхагъэунэфыкIырэр ары. Адыгеим къэралыгъо гъэ­псыкIэ зиIэр мыгъэ илъэси 100 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын анахьэу мэхьанэшхо раты.
Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ковидым ыпкъ къикIыкIэ культурэ Iоф­тхьабзэхэр пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэхащэн фаеу хъущтыгъэ. Iофхэм язытет нахьышIу зэрэ­хъу­гъэм епхыгъэу ыпэкIэ щыIэгъэ шапхъэхэм атехьажьыгъэн фае.
«КоронавирусымкIэ Iофхэм язытет зэрэхъугъэм епхыгъэу очнэ Iофтхьабзэхэр нахьыбэу непэ зэрахьан алъэкIы. АщкIэ щысэу къэпхьымэ хъущт «МыкIодыжьыщт полк» зыфиIорэ Iофтхьабзэу жъоныгъуакIэм и 9-м Мыекъуапэ щызэхащагъэм нэбгырэ мин 36-рэ фэдиз зэрэ­хэлэжьагъэр. Общественнэ рэ­хьатныгъэрэ зыпкъитыныгъэрэ щыIэнхэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьэбзабэ джыри зехьэгъэн фаеу тапэкIэ къэт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
ЛIымыщэкъо Рэмэзан зэIукIэгъум къыщиIотагъ Адыгэ Ха­сэр республикэм иобщественнэ щы­Iэныгъэ зэрэхэлажьэрэм, адыгэ хабзэхэм, ныдэлъфыбзэм, культурэм якъэухъумэнкIэ амалэу зэрахьэхэрэм, нэмыкI лъэпкъ-культурэ движениехэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэм афэ­гъэхьыгъэу.
Кавказ заом хэкIодагъэхэм афэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь ма­фэр къызэрэблагъэрэм епхыгъэу зэIукIэгъум хэлажьэхэрэр Мыекъуапэрэ муниципалитетхэмрэ ащкIэ Iофтхьабзэу ащызэрахьащтхэм шъхьафэу атегущыIагъэх.
Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Адыге­им ис цIыф лъэпкъхэм язэгъунэгъушIу зэфыщытыкIэхэм ягъэпытэнкIэ, мамырныгъэм икъэухъумэнкIэ мыщ фэдэ Iоф­тхьабзэм мэхьанэшхо иI.
«БлэкIыгъэм зыфэдгъазэзэ, мамырныгъэм, зэгурыIоныгъэм, зыкIыныгъэм уасэу яIэр нахь зэхэтэшIэ. АхэмкIэ тиныбжьыкIэхэм щысэшIу ядгъэлъэгъун фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.


АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу