ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат социальнэ нэкIубгъохэм къызэращиIуагъэмкIэ, ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр тишъолъыр щырагъэжьагъэх ыкIи ахэр очнэ шIыкIэм тетэу мыгъэ макIох.

— ЖъоныгъуакIэм 9-р шIу алъэгъу­рэ ыкIи цIыфыбэ зыхэлэжьэрэ мэфэкIэу щыт. Мы илъэсым эпидеми­ологием изытет уигъэрэзэнэу зэрэщытым къы­хэкIыкIэ игъэкIотыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр зэхэтщэнхэ амал щыIэ зэрэхъу­гъэр гушIуагъо. Адыгеим имуниципалитетхэм зэкIэми Iофтхьабзэхэр ащэ­кIох, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэр жъоныгъуакIэм и 9-м зэхащэщтых, пчэдыжьым сыхьатыр 10-м Гупчэ саугъэтым къэгъагъэхэр кIэралъхьащтых. Мыекъопэ чIыпIэ гарнизонымрэ хэбзэухъумэкIо къулыкъу­хэмрэ яподразделениехэр зыхэлэжьэщтхэ къэгъэлъэгъоныр къэлэдэсхэм ыкIи хьакIэхэм алъэгъущт.

Мы мафэм анахь мэхьанэ зиIэ хъугъэ-шIагъэхэм ащыщ хъущтыр Урысые патриотическэ Iофтхьабзэу «МыкIодыжьыщт полк» зыфиIорэм изэхэщэн ары. Мыщ шIоигъоныгъэ зиIэ пстэури хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Хабзэ зэрэхъугъэу, Лениным игупчэ къыщежьэнхэшъ, къэлэ паркым нэс зэхэтхэу къырыкIощтых.

Къэлэ паркым «шъоф пщэрыхьапIэм» Iоф щишIэщт, «дзэкIолI кашэр» зикIасэхэм ашхын амал яIэщт. Джащ фэдэу мэфэ реным къалэм иартистхэм, кIэлэцIыкIу купхэм концертхэр къатыщтых.

Мыекъуапэ игупчэ мэфэкI концерт шъхьаIэр пчыхьэм сыхьатыр 7-м щырагъэ­жьэщт. Республикэм щызэлъа­шIэрэ артист­хэр, къэшъокIо ыкIи творческэ купхэр ащ хэлэжьэщтых. МэфэкI Iофтхьабзэр мэшIоустхъумкIэ пчыхьэм сыхьатыр 9-м аухыщт.