ЖъоныгъуакIэм и 9-р — ТекIоныгъэшхом и Маф

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!
ТекIоныгъэшхом и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!


Илъэс 77-кIэ узэкIэIэбэжьмэ щыIэгъэ хъугъэ-шIагъэхэм япхыгъэ гукъэкIыжьхэм гушхуагъэ къытхалъхьэ, сыда пIомэ тицIыф­хэм зыфэдэ къэмыхъугъэ лIы­хъужъныгъэ ащ щызэрахьагъ, ау ащ дакIоуи тыгу мэузы, сыда пIомэ чIэнэгъэ ин дэдэхэр тшIыгъэх, мамыр щыIакIэр лъапIэу къытфыдэкIыгъ.

Псэемыблэжьэу заом хэтыгъи, зышъхьамысыжьэу тылым щылэ­жьагъи рэзэныгъэ ин афытиIэу тыгу къэтэгъэкIыжьых. ЕгъашIэми ахэр тщыгъупшэщтхэп, тищы­сэтехыпIэщтых.

Непэ тэ пшъэрылъэу тиIэр нацизмэм къытыримыгъэзэжьыным пае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэныр ары. Тарихъыр зэпыры­зыгъэзэнэу фежьагъэхэм тапэуцужьын фае.

Тятэхэм ыкIи тятэжъхэм 1945-рэ илъэсым зэрэдунаеу нафэ фашIыгъ тихэгъэгу къэралыгъо кIочIэшхоу зэрэщытыр. Урысыер джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ, нахь пытэ хъуным, дзэмрэ цIыф жъугъэхэмрэ язэпхыныгъэ нахь гъэпытэгъэным апае лIэуж пстэ­уми акIуачIэ зэдырахьылIэн фае.

Тиветеран лъапIэхэр, шъори, Адыгеим щыпсэурэ пстэуми тыгу къыддеIэу тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, бэгъашIэ шъухъунэу, мамыр ошъогур къышъушъхьарытынэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къу­тамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный