Адыгеим и ЛIышъхьэ къафэгушIуагъ

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщы­да­хыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм фэ­гъэ­хьыгъэ зэIукIэгъу АР-м и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Джащ фэдэу зэIукIэгъум щыIагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Къэралыгъо Думэм идепутатэу Хьасанэкъо Мурат. АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, республикэ парламентым идепутатхэр, ветеран, патриотическэ организациехэм ялIыкIохэр, общественнэ IофышIэхэр, ныбжьыкIэхэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум къыщызэрэугъоигъэхэми, республикэм щыпсэухэрэми ТекIоныгъэм и Мафэу къэблагъэрэмкIэ афэгушIуагъ. Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 9-р тихэгъэгу щыпсэурэ цIыф лъэпкъыбэмэ лIыхъужъныгъэ­шхо зэрэзэрахьагъэм итамыгъэу къэнэжьы.

«ЧIэнэгъэшхо ашIызэ, лIыхъужъныгъэшхо къызхагъа­фэзэ, цIыфлъэпкъым итарихъкIэ анахь зэо лъыгъачъэм тятэхэмрэ тятэжъхэмрэ щатекIуагъэх, зэрэдунаеу нациз­мэм щаухъумагъ. Хэгъэгу зэошхор заухыгъэр илъэс 77-рэ мэхъу. Урысыем илIэ­ужхэр зэкIэ зы тарихъкIэ, зичIыгу гупсэ къэзыухъумэгъэ лIыхъужъхэм зэрарыгушхохэ­рэмкIэ пытэу зэпхыгъэх», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэ­унэфыкIыгъэмкIэ, а лъэхъаным лIыхъужъныгъэшхо зэрэзэрахьагъэр зыщагъэгъупшэ хъущтэп, Хэгъэгу зэошхом кIэухэу фэхъу­гъэхэм икIэрыкIэу ахэплъэжьынхэу, нацизмэм текIогъэнымкIэ Урысыем ис цIыф лъэпкъыбэмэ мэхьанэу яIэр къезыгъэIыхынэу фежьэхэрэм апэуцужьыгъэн фае.

«Непэ Украинэм къыщыхъу­хэрэм дэгъоу къагъэлъагъо Хэгъэгу зэошхом тхьамыкIагъоу къыздихьыгъэхэр зыщагъэгъупшэ зэрэмыхъущтыр. Урысыер непэ икIэрыкIэу нацизмэм пэуцужьы. Урысые дзэм идзэкIолIхэмрэ иофицерхэмрэ Донбасс икъэухъу­мэнкIэ псэемыблэжьныгъэ къызхагъафэ, япшъэрылъ еIолIэнчъэу агъэцакIэ. ГухэкI нахь мышIэми, хэушъхьафыкIыгъэ операцием чIэнагъэхэри щэхъух. Iэшэ зэIуупIэныгъэхэм ахэкIодагъэхэм тичIыпIэгъухэри къахэфагъэх. Урысыем идзэкIолIэу фэхыгъэхэр, Хэгъэгум ишъхьафитыныгъэ къэзыухъумэзэ зыпсэ зытыгъэхэр егъашIи тщыгъупшэщтхэп», — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, илъэс къэс жъоныгъуакIэм и 9-м мыкIодыжьыщт полкым хэтхэу урысые къалэхэм яурамхэм цIыфхэр къарэкIох ягупсэхэм ясурэтхэр аIыгъхэу.

«ТекIоныгъэр къызэрэтфыдахыгъэм, зэоуж илъэсхэм хэгъэгур зыпкъ зэрэрагъэуцожьыгъэм, илъэсыбэрэ зы­шъхьа­мысыжьхэу Iоф зэрашIагъэм, къыткIэхъу­хьэрэ ныбжьыкIэхэм япIун яIахьышхо зэрэхашIыхьэрэм афэшI тиветеранхэм тхьашъуегъэпсэу ятэIо. Уи Родинэ шIу зэрэплъэгъун, уихэгъэгу узэрэфэшъыпкъэн фаемкIэ ныбжьыкIэхэм ахэм щысэ атырахы. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, «ГухэлъышIоу тиIэхэр къыддэхъунхэмкIэ анахь мэхьанэ зиIэр зыкIыныгъэ тхэлъыныр ары. Тятэжъ пIашъэхэр ары ащ фэдэ осыет къытфэзыгъэнагъэхэр». ТапэкIи тизэкъотныгъэ къэтыухъумэн, тиветеранхэм тафэгу­мэкIын фае», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

ЗэIукIэгъум икIэух КъумпIыл Мурат ветеранхэми, Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэми псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэнэу, мамырэу псэунхэу, гушIуагъомрэ шIумрэ ащымыкIэнхэу къафэлъэIуагъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэри зэIукIагъэхэм къафэгушIуагъ.

Адыгеим итворческэ коллективхэмрэ иартистхэмрэ къагъэхьазырыгъэ мэфэкI концерт зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм къа­фатыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу