ЧIыпIэр зэтырагъэпсыхьащт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Фондэу «Дом.РФ» зыфиIорэм ипроект епхыгъэ купэу Iоф зышIэрэм тыгъуасэ республикэм и Правительствэ зычIэт унэм зэ­IукIэгъу щадыриIагъ.


Мыщ хэлэжьагъэх ­Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцакIэу КIэ­рэщэ Анзаур, Адыгеим псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-комму­нальнэ ыкIи гъогу хъыз­мэтымкIэ иминистрэ иапэ­рэ гуа­дзэу Лафышъэ Рэ­мэзан, Фондым ипроектнэ куп ипащэу Ксения Голубевар, Фондым ианалитикэу Анастасия Кашицинар, джащ фэдэу компанием иархитекторхэмрэ идизайнерхэмрэ.

Iахьзэхэлъ обществэу «Дом.РФ» зыфиIорэм а Фондыр ыухэсыгъ. Урысы­ем и Правительствэ идирективхэм атегъэпсыхьагъэу 2019-рэ илъэсым ар щыIэ хъугъэ.

Адыгэ Республикэм ими­нистрэхэм я Кабинет Фондым илIыкIохэр игъу­сэхэу Мэздахэ къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэпсы­хьан­кIэ зэдэлэжьэныгъэу азыфагу илъыщтым фэгъэ­хьыгъэ зэзэгъыныгъэм кIэтхагъэх. Гектар 435-рэ фэдиз зыубытырэ чIыпIэм унагъохэм защагъэ­псэфынымкIэ амалхэр ща­рагъэгъотыщтых, хэIэты­кIыгъэ чIыпIэу зызщаплъы­хьащтыр, кIэлэцIыкIухэр зыщыджэгунхэ алъэкIыщт, кушъхьэфачъэхэмкIэ къыз­щачъыхьащт гъогухэр, фэIо-фашIэхэр зыщызэ­шIуахыщтхэ псэуалъэхэр ащ хэтыщтых. ПэшIоры­гъэшъэу къызэрэрадза­гъэм­кIэ, проектым сомэ миллион 290-м ехъу пэ­Iухьащт.

«ТэркIэ мэхьанэ зиIэр республикэм икъэлэ шъхьа­Iэ анахь чIыпIэ гъэ­шIэгъонитIоу иIэр, къэлэ паркымрэ Мэздахэ къыпэIулъ чIыпIэмрэ, зы архитектурэ теплъэ яIэу шIы­гъэнхэр ары. Сыд фэ­дэрэ гупшысэ гъэшIэгъони тыхэплъэным ты­фэхьазыр. Анахь мэхьанэ зиIэр къалэу Мыекъуапэ ичIыпIэ дахэхэм ыкIи гъэ­шIэгъонхэм зэу ащыщ хъун зылъэкIыщтым епхыгъэ Iофтхьабзэхэр тэрэзэу зэхэщэгъэнхэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ныбжь зэфэшъхьаф зиIэхэм яшIоигъоныгъэхэр мы проектым къы­щыдалъытэнхэ фае. ЦIыф­хэр ары мыщ фэдэ шъо­лъырым игъэпсын кIэщакIо фэхъугъэхэри.

Фондым иIофышIэхэм республикэм и ЛIышъхьэ ащагъэгъозагъ проект шъхьаIэхэу псэуалъэхэмрэ гъогухэмрэ зыфэдэщтхэр къыдэзылъытэхэрэм.

Анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтыр къокIыпIэ лъэ­ныкъор ары — зызыгъэ­псэфыхэрэми а чIыпIэр нахь агу рехьы, нахьыбэрэ къыщакIухьэ. Мэздахэ къыпэIулъ чIыпIэ хэIэтыкIыгъэм теплъэ дахэ иIэу ашIыщт, тетIысхьапIэхэр агъэуцущтых, псы ешъо зышIоигъохэм апае фонтан, нэмыкI псэуалъэхэри щагъэпсыщтых.

Къыблэ лъэныкъомкIэ Кавказ икъушъхьэтхыхэр къэлъагъох. ЗекIохэм, спортым пылъхэм апае зэтегъэпсыхьэгъэнымкIэ ар Iэрыфэгъоу щытыщт. КъокIыпIэ лъэныкъомкIэ гъэзэгъэ шъолъырым изы чIыпIэхэм ащыщ горэм тапэкIэ археологие тIынхэр щыкIуагъэх. Ащ къы­хэкIэу игъо алъэгъугъ ар­хеологиемкIэ музей цIыкIу мыщ щыгъэпсы­гъэныр, кафе щыгъэу­цугъэныр, зызщагъэпсэфыщт чIыпIэхэу лъэс­рыкIохэмкIэ Iэрыфэгъу хъущтхэри ашIыщтых.

КъумпIыл Мурат проектым иэскиз нэIуасэ зыфишIыгъ, проект-сметнэ документацием Iоф дашIэ­жьын зыхъукIэ къыдалъы­тэн фэе зэхъокIыныгъэхэри къахилъхьагъэх.
АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу