Физкультурэм ыкIи спортым яхэхъоныгъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным мы мафэхэм тхьамэтагъор зы­щызэрихьэгъэ зэхэсыгъом физическэ культурэм ыкIи спортым хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным щытегущыIагъэх.

Къэралыгъом ипащэ къы­зэриIуагъэмкIэ, шъо­лъыр­хэм ащызэхащэрэ спорт зэнэкъокъухэм ыкIи ахэм ахэлажьэхэрэм япчъа­гъэ нахьыбэ шIы­гъэным мэхьа­нэшхо иI. Ащ­кIэ непэ Уры­сыем амалышIухэр IэкIэлъых, спорт инфраструкту­рэм изэтегъэпсыхьан ре­нэу лъагъэкIуатэ.

— Спорт жъугъэм хэ­хъо­ныгъэ ышIыным пстэуми анаIэ тырагъэтын фае. Мыщ дэжьым шъо­лъырхэм ыкIи муниципалитетхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм бэ елъытыгъэщтыр. Псауныгъэм игъэпытэн фытегъэпсыхьэгъэ фэIо-фашIэу щыIэхэр цIыфхэм ашIэным, ахэр къызфагъэфедэнхэм мэхьанэшхо иI, — къы­Iуагъ Урысыем и Президент.

Къэралыгъом ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ыпэкIэ унашъо ашIыгъагъ 2024-рэ илъэсым ехъулIэу шъолъыр бюджетхэм япроцентитIу нахь мымакIэу спор­тым пэIуагъэхьанэу. Джы 2025-рэ илъэсым щегъэжьагъэу мы лъэныкъомкIэ хъарджхэм ахэ­гъэ­хъогъэныр игъоу ылъы­тагъ, ар гъэцэкIагъэ зэрэ­хъущтым ащ фэгъэзагъэ­хэр егупшысэнхэу закъыфигъэзагъ.

— 2024-рэ илъэсым ехъу­лIэу спортым пыща­гъэхэм япчъагъэ процент 55-м, 2030-м — процент 70-м кIэхьан фае. А пшъэ­рылъыр гъэцэкIагъэ хъуным пае хэгъэгум исубъектхэм зэкIэми зэдырагъэ­штэн ыкIи акIуачIэ ра­хьы­лIэн фае, — къыIуагъ Владимир Путиным.