«Партизан лъагъор» пхыращыгъ

НыбжьыкIэхэм ядзэ-пат­риотическэ пIуныгъэ фэIорышIэрэ Iофтхьабзэ Мые­къопэ районым ит псэупIэу Удобнэм щыкIуагъ. «Партизан лъагъоу» мэзым пхыращы­гъэм икъызэIухын ар фэгъэ­хьыгъагъ.

Зэхахьэм хэлэжьагъэх къэралыгъо хабзэм икъулыкъухэм, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, депутатхэр, псэупIэм дэсхэр, кIэлэеджакIохэр.

Iофтхьабзэм ипшъэрылъ ­шъхьаIэр — Хэгъэгу зэошхом итарихъ зыпкъ игъэуцожьыгъэным, ныбжьыкIэхэм ядзэ-патриотическэ пIуныгъэ гъэпытэгъэным фэгъэзэгъэ кIуачIэхэр зэкIэ ащ фэгъэIорышIэгъэныр, тари­хъым ишъыпкъагъэ, партизан отрядхэм ахэтыгъэхэм зэрахьэгъэ лIыхъужъныгъэр къафэIотэгъэныр.

«Партизан лъагъом» икъызэ­Iу­хын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм пэ­ублэ псалъэ къыщишIыгъ Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоны­гъэм­кIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч. Къэзэрэугъоигъэхэм ащ шIуфэс къарихыгъ ыкIи социальнэ лъэ­ныкъом фэгъэзэгъэ мысатыушI организациехэм грант IэпыIэгъу­хэр ятыгъэныр УФ-м и Президентэу Владимир Путиным зэригукъэкIыр, ащ игъэцэкIэн Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ышъхьэкIэ зэрэлъыплъэ­рэр къыхигъэщыгъ. Грант Iэпы­Iэгъухэм анаIэ зэрэтырагъэтырэр къеушыхьаты ащ пэIуагъэ­хьэрэ мылъкум илъэс къэс зэрэхахъорэр. ГущыIэм пае, 2019-рэ илъэсым — сомэ миллиони 5, 2020-м — миллиони 10, 2021-м — миллион 24-рэ, 2022-м — сомэ миллион 30.

— Заом, IофшIэным, УIэшы­гъэ КIуачIэхэм ыкIи хэбзэу­хъумэкIо къулыкъухэм яреспуб­ликэ Совет ипроектэу «Партизан лъагъу» зыфиIорэм грант зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдихыгъ ыкIи сомэ миллион 1,2-рэ къыратыгъ. Ащ ишIуагъэ­кIэ мэхьанэ зиIэ чIыпIэр агъэ­псыгъ. Ар зигукъэкIэу, Советым итхьаматэу Къоджэ Аслъан, нэ­мыкI зэхэщакIохэу Iофым хэ­­лэжьагъэхэм тафэраз. ЛIы­хъужъныгъэ зэрахьэзэ тишъхьафитыныгъэ къэзыухъумагъэхэр зэрыкIогъэхэ лъагъом джы ти­лIэужхэр зэрэрыкIощтхэм тыры­гушхон фае, — къыIуагъ министрэм.

«Партизан лъагъор» псэупIэу Удобнэм къыщызэIуахынэу зыкIэхъугъэм тарихъ мэхьанэ иI. 1941-рэ илъэсым мэкъуогъум Мыекъопэ истребительнэ батальоныр агъэпсыгъагъ. Фашист техакIохэр Мыекъуапэ иIэгъо­-блэгъу къызехьэхэм, а батальоныр Удобнэм къыпыщылъ мэзым хэхьанэу хъугъэ. «Медвежья балка» зыфаIорэ чIыпIэм партизан отрядхэу «Народные мстители» ыкIи «Партизанский отряд N 1 г. Майкопа» зыфаусыгъэхэр щагъэпсыгъэх. А пIа­лъэм ехъулIэу Адыгеим партизан отряд 18 щызэхащагъэу Мэхъош мэзым хэтыгъэх. «Партизан лъагъор» псэупIэу Удобнэм икъокIыпIэ лъэныкъокIэ къыщежьэшъ, партизан отрядэу «Народные мстители» зыфиIо­рэр зыщызэогъэ чIыпIэхэу «Мед­вежья балка» зыцIэм дэжь пхырэкIы.

Iофтхьабзэм икIэухым къэзэрэугъоигъэхэр зэхэтхэу «Партизан лъагъоу» мэзым щагъэ­псыгъэм кIуагъэх.

Iэшъынэ Сусан.

Сурэтыр Артур Лаутеншлегер тырихыгъ.