МэфэкI мафэхэм къызэратыщтхэр

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм пенсиехэмрэ нэмыкI ахъщэ тынхэмрэ мэфэкI мафэу къэблагъэхэрэм къызэратыщтхэ графикым шъуще­гъэгъуазэ.
Пенсиехэр цIыфхэм аIэкIэзыгъэхьэрэ Гупчэм мазэм и 3-м, и 4-м къызэриты хабзэхэм жъоныгъуакIэм и 3-м къаIахын алъэкIыщт, и 5-м, и 6-м къаIэкIэзыгъахьэхэрэм и 6-м къафахьыщт.

Мазэм и 7-м, и 8-м, и 9-м Гупчэм къызIэкIигъа­хьэхэрэм жъоныгъуакIэм и 7-м къафэкIощт.

ЖъоныгъуакIэм и 12-м къыщыублагъэу нахьыпэрэ графикым диштэу ахъщэ­хэр къаIэкIэхьащтых.

Урысыем и Почтэ мазэм и 3 — 4-м къызэритыхэрэр и 3-м екIуа­лIэхэмэ, къыIахын алъэ­кIыщт, и 5-м, и 6-м къызэратыхэрэм жъоныгъуа­кIэм и 5-р ары къызаIэ­кIэхьащтыр.
Мазэм и 7 — 8-м къы­зэраты хабзэхэм и 6-м къафахьыщт, и 9 — 10-м къызIэкIагъахьэхэрэр и 7-м екIолIэнхэ фае.

ЖъоныгъуакIэм и 12-м ыуж график гъэнэфагъэу щыIэм тетэу мыхэми къа­ратыщт.

Банкым счет щыриIэу, ащкIэ къызIэкIахьэ хабзэхэм график гъэнэфа­гъэм тетэу якартэхэм ахъщэ тынхэр къарыхьащтых.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс- къулыкъу.