«ЛIэшIэгъу гъогур: автономием къыщежьэу республикэм нэсыжьэу»

Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм ипэгъокIэу мэфэкI тхылъ къэгъэлъэгъон ин АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ иунэшхо къыщызэIуахыгъ. «Вековой путь: от автономии к республике» ащ зэреджагъэхэр.

Къэгъэлъэгъоным изэхэщакIо­хэм мурадэу яIэр — тарихъ хъугъэ-шIэгъэ иныр — Адыгэ автоном хэкур щыIэ зэрэхъу­гъэр, ылъэ зэрэтеуцуагъэр, зызэри­ушхугъэр — Адыгэ Рес­публикэ тызэрэхъугъэр тхылъ къэгъэ­лъэгъон ушъагъэмкIэ цIыфхэм зэлъягъэшIэгъэныр ары.

Къэгъэлъэгъоныр мыщ фэдэу шъхьэхэмкIэ зэтеутыгъ: «Автономиер щыIэ зэрэхъугъэр», «Адыгеир 1941 — 1945-рэ илъэс­хэм Хэгъэгу зэошхом илъэхъан», «Мамыр огум тычIэтэу», «Культурэр ыкIи искусствэр», «Бзэр ыкIи литерату­рэр», «Туризмэр ыкIи спортыр».

Къэгъэлъэгъоным иIахь шъхьа­Iэ хъугъэх Адыгэ Респуб­ликэм икъэралыгъо тамыгъэхэр — гербыр, быракъыр, гимныр; Лениным иорденэу ыкIи лъэпкъ­хэм я Зэкъошныгъэ иорденэу хэкум къыфагъэшъошагъэхэр.

Экспозициер нэм зэрэфэплъ: мэкIайхэм тхылъ 80-м нахьыбэ атет. Ахэм ащыщых Хъоткъо Самир иIофшIагъэу «Открытие Черкесии: картографические источники XIV — XIX вв.» зыфиIорэр, Джарымэ Аслъан итхыгъэу «Адыгея от автономии к республике» зышъхьэр, «Нартхэр» зыфиIорэ томиблыр, Шыу Щэбанэ итхылъэу «О культуре и искусстве адыгов», мыхэм анэмыкIыбэхэр.

Iофтхьабзэм — къэгъэлъэгъо­ным хэлэжьагъ ыкIи къыщыгущыIагъ АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ. МэфэкI къызэIухыгъом «История Адыгейской автономной области» зыфиIорэ лекциер къыщишIыгъ тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, МыекъуапэкIэ ветеран- хэм якъэлэ совет итхьаматэ игуадзэу С. А. Нэджыкъом.

Ащ ыуж тхылъеджапIэм къы­щызэIуахыгъэ тхылъ экспози­циеу «История государственных символов Республики Адыгея» зыфиIорэр мэфэкIым къекIолIагъэхэм къафыриIотыкIыгъ Лъэпкъ тхылъеджапIэм краеведениемкIэ ибиблиограф шъхьа­Iэу, историк-краеведэу, АР-м изаслуженнэ журналистэу А. Е. Данильченкэм.

Iофтхьабзэм щыIагъэх АКъУ-м тарихъымкIэ ифакультет истудентхэр, Росгвардием АР-мкIэ игъэIорышIапIэ иIофышIэхэр ыкIи тхылъыр, шIэныгъэр зикIа­сэхэр, къэлэ интеллигенцием щыщхэр.

Дзэукъожь Нуриет.