Дэгъоу зэхащэщт

2022-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 27 — 30-м къэзэкъ культурэм ия ХХХI-рэ фестиваль Мыекъопэ районым игупчэу Тульскэм щэкIо.

Адыгеир Краснодар краим къыхэкIыжьи, республикэ зыхъу­гъэм къыщегъэжьагъэу къэзэкъ культурэм ифестивальхэр Тульскэм игъэкIотыгъэу щэкIох. Урысыем ишъолъыр 25-мэ лъэIу тхылъ 79-рэ къатхыгъ мыгъэ зэхащэщт фестивалым хэла­жьэхэ ашIоигъоу.

Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Дагъыстан, Чэчэн Республикэр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр, Удмуртиер, Ростов, Челя­бинскэ, Иркутскэ, Москва хэ­кухэр, Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэр, къалэу Санкт-Петербург, Луганскэ Народнэ Рес­публикэр, нэмыкIхэри пэшIорыгъэшъ зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъэх.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ, Адыгеим культурэмкIэ и Министерствэ, къалэу Мыекъуапэ ыкIи Мыекъопэ районым яадминистрациехэр, Мыекъуапэ икъэзэкъхэм яотдел, къэзэкъ культурэм ишъолъырхэм я Ассоциацие фестивалыр зэхащэ.

Апэрэ едзыгъом хэхьэрэ зэнэкъокъур онлайн шIыкIэм тетэу кIуагъэ. ОсэшI купым изэфэхьысыжьхэм кIэух зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтхэр къащыхагъэщыгъэх.

— Апэрэ мафэм фестивалым щызэнэкъокъущтых, — къыти­Iуагъ Мыекъуапэ икъэзэкъхэм яотдел ипащэ игуадзэу Екатерина Загорулько. — Лъэпкъхэм язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр, шIэныгъэлэжьхэр, общественнэ IофышIэхэр зыхэлэжьэщтхэ конференциер, нэмыкIхэри зэхащэщтых. IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэр къагъэлъэгъощтых, спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ зэнэкъокъущтых.

Адыгеим ичIыпIэ дахэхэр фестивалым хэлажьэхэрэм арагъэлъэгъущтых. Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр щыкIощтых.

Урысхэр, къэзэкъхэр, адыгэхэр, нэмыкI лъэпкъхэр зыхэлэжьэщтхэ джэгур къэлэ паркым щы­зэ­хащэщт. Орэд къаIозэ, къашъо­хэзэ хъураеу пчэгур къакIу­хьащт, фестивалым хэла­жьэхэрэр нахь благъэу нэIуасэ зэфэхъущтых.

— Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэхэр зэхэтэщэх, — къеIуа­тэ Мыекъуапэ икъэзэкъхэм яотдел ипащэу Александр Даниловым. — Лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ Адыгеим имамыр щыIакIэ зегъэу­шъом­бгъугъэным тыпылъ. Фестивалым хьакIэу къэкIощтхэм зэгурыIоныгъэ тхэлъэу тызэрэ­псэурэр ядгъэлъэгъущт. Фестива­лым къэкIогъэ творческэ купхэм яконцертхэр Адыгеим, Краснодар краим къащатыщтых. Лъэпкъ культурэр зышIогъэшIэгъонхэр тизэхахьэхэм къятэгъэблагъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.