Адыгеим и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Уры­сыем имэшIогъэкIосэ къулыкъу зызэхащагъэр илъэс 373-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэ игъэкIотыгъэм хэлэжьагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инс­пектор шъхьаIэу Сергей Дро­киныр, Урысыем и МЧС АР-мкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ ипащэу Станислав Илющенкэр.

ЗэIукIэм ыпэкIэ республикэм и ЛIышъхьэ мэшIогъэкIо­сэнымкIэ къулыкъум техникэу иIэм нэIуасэ зыфишIыгъ, иIофышIэхэм адэгущыIагъ.

Республикэм ипащэ мэшIогъэкIосэ къулыкъум иIофышIэ­хэмрэ иветеранхэмрэ ясэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ афэгушIуагъ. Илъэсыбэхэм къа­кIоцI ахэм опытышхо яI, мылъкукIи, техникэкIи нахь тегъэ­псыхьагъэ зэрэхъугъэхэр, ма­шIом зыкъымыштэнымкIэ, цIыф­хэм якъэгъэнэжьынкIэ амалыкIэхэр зэрэзэрахьэхэрэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

«Адыгеим ихэбзэ къулыкъу­хэм афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIэ республикэм икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ ащызэхэщэгъэ мэшIогъэкIосэ къулыкъухэм техникэ, оборудование дэгъу яIэнымкIэ», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат зэIукIэм рес­публикэм икъэралыгъо тынхэр щаритыжьыгъэх. Апэрэу щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм мэшIогъэкIосэнымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр афа­гъэшъошагъ Константин Дударевым, Дэчлэжь Хьамид, Николай Стуконоженкэм. ЛIышъхьэм ирэзэныгъэ тхылъ Мамый Артур, Мырзэ Алик, Игорь Фоменкэм аратыгъэх. МэшIо­гъэкIосэ къулыкъухэм яIофышIэ заулэмэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ирэзэныгъэ тхылъхэмрэ иведомствэ тынхэмрэ афагъэшъошагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.