ЛIыхъужъныгъэм исурэтхэр

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр тидзэкIол­Iхэм къызыщыдахыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъурэм фэ­гъэхьыгъэ сурэтхэм якъэгъэлъэгъон Мые­къуапэ къыщызэIуахыгъ.

Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовам зэхахьэр зэрищагъ.

— Искусствэм ипроизведениехэу ТекIоны-гъэм и Мафэ къэзыгъэблэгъагъэхэм, Хэ­гъэгу зэошхом инэкIубгъохэм яхьылIэгъэ сурэтхэр гум къегущыIыкIых, — къыIуагъ Адыгэ Рес­публикэм культурэмкIэ и Министерствэ иот­дел ипащэу, Адыгеим культурэмкIэ иза­служеннэ IофышIэу Шэуджэн Бэлэ. — Хэгъэгу зэошхом лIыгъэ щызезыхьэгъэ дзэ­кIолIхэм ашIыгъэ сурэтхэм къэгъэлъэгъоным имэхьанэ къаIэты.

Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ исурэт къэгъэлъэгъуапIэ ипащэу, Адыгеим инароднэ сурэтышIэу Бырсыр Абдулахь зэхахьэм къыщиIуагъ лIэужхэр зэзыпхырэ сурэтхэр бэ зэрэхъухэрэр, къэгъэлъэгъоным икъызэIухын кIэлэеджакIохэр зэрэхэлажьэ­хэрэм ишIуагъэкIэ тарихъыр нахь дэгъоу зэрагъэшIэным зэрэпылъхэр. ЛIыхъужъхэм егъашIи щысэ атетхыщт.

Адыгеим изаслуженнэ сурэтышIэу Хъуажъ Рэмэзан къэгъэлъэгъоным гъэпсыкIэ дэгъу иIэу ылъытагъ. Гъатхэм идэхагъэ сурэтхэмкIэ къагъэлъагъозэ, мамыр щыIакIэм игъэпытэн искусствэм иIофышIэхэр пылъых.

Мыекъуапэ илицееу N 34-м щеджэрэ Къа­дыр Дианэ лIыхъужъныгъэм, мамыр щы­IакIэм афэгъэхьыгъэ усэм IупкIэу къеджагъ, зэха­хьэм хэлажьэхэрэр сэнаущыгъэ зыхэлъ пшъэшъэжъыем Iэгу фытеуагъэх.

Сурэтхэр Композиторэу Тхьабысымэ Умарэ офицер шъуашэр зэкIужьэу щыгъ. Ащ исурэт ЛэупэкIэ Нурбый ышIыгъ. Андрыхъое Хъусен, ТекIоныгъэр къэзыгъэблэгъэгъэ дзэкIолIыр ыкъо зэрэдэгущыIэрэм афэгъэхьыгъэ сурэтхэу Быр­сыр Абдулахь къыгъэлъагъохэрэм псынкIэу уябгъукIон плъэ­­кIырэп. Уяплъы­зэ тарихъым куоу ухащэ, лIы­хъужъхэр нэгум кIэтыхэу уагъэгушхо.

Б. Воронкиным «ТекIоныгъэм и Маф» зыфиIорэ сурэтымкIэ Хэгъэгу зэошхом кIэу­хэу фэхъугъэм урегъэгупшы­сэ. Д. Мельниковым заом иветеранхэм ясурэт къегъэлъагъо.
Хъуажъ Рэ­мэзан итворчествэ гъунэ иIэп. Пхъэм хи­бзыкIи «Шыгъачъэхэр» зыфиIорэ сурэтэу ышIыгъэр гъатхэм, мамыр щыIакIэм, спортым ихэ­хъоныгъэхэм афэгъэхьыгъ. Гъатхэм ехьылIэгъэ сурэтыри щыIэныгъэм къыхихыгъ. Чъыгыр къэтIэмыгъ, тыгъэм инэбзыйхэм къа­гъэшIэты…

Сурэти 100 фэдиз къагъэлъагъо. Ф. ПIэтIыуащэм, Т. Къатым, Э. Овчаренкэм, В. Баркиным, М. Тыгъужъым, Л. Синяв­скаям, Е. Абакумовам, Г. Абрэджым, фэшъхьафхэм яIэпэIэсэныгъэ искусствэ лъагэм дештэ.

Къэгъэлъэгъоныр жъоныгъуакIэм и 12-м нэс Мыекъуапэ щыкIощт.