ЕгъэжьэпIэшIур лъагъэкIуатэ

Шъхьафит бэнакIэмкIэ Щынджые зыгъэсапIэ къыщызэIузыхыгъэ тренерэу Тэчахъо Байзэт фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу Тэхъутэмыкъое районым ипсэупIэу Яблоновскэм щыкIуагъ.

Щынджые къоджэ псэупIэм ипащэу ­ПщыукI Алый, Яблоновскэ спорт еджапIэу N 3-м идиректорэу Къадэ Руслъан, спортым иветеранэу ЦIэгъошIу Нурбый зэхэщэкIо купым ыцIэкIэ къэгущыIагъэх, къоджэ спортым хэхъоныгъэ ышIыным, ныбжьыкIэхэм пIуныгъэ дэгъу ятыгъэным Тэчахъо Байзэт зэрэпылъыгъэр, ишIушIагъэ зэрэлъагъэкIуатэрэр хагъэунэфыкIыгъ.

Тэчахъо Байзэт ыпхъоу Маринэ зэхэща­кIохэм зэрафэразэр зэIукIэм къыщиIуагъ.

Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим, Адыгеим шъхьафит бэнакIэмкIэ якIэлэцIыкIухэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэх. Щынджые кIэлэеджакIохэр щызыгъэсэрэ тренерэу Бэгугъэ Мыхьарбый изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ шъхьафит бэнакIэр зыгу рихьырэ кIэлэцIыкIухэр япчъагъэкIэ нахьыбэ зэ­рэ­хъухэрэр. Спортыр ашIогъэшIэгъон, зэнэ­къо­къухэм ахэлажьэхэзэ яIэпэIэсэныгъэ зы­къырагъэIэты, псауныгъэр агъэпытэ.

БэнэкIо 80-мэ яухьазырыныгъэ алырэгъум къыщагъэлъэгъуагъ. Щынджые щыщхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIи 9 къыдахыгъ. Мамый Дамир, кг 38-рэ, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Тэчахъо Тимур, кг 24-рэ, ятIонэрэ хъугъэ. Мамый Алим, кг 22-рэ, ЛIэхъусэжъ Иляс, кг 26-рэ, ЕмтIылъ СултIан, кг 28-рэ, Тэчахъо Айдэмыр, кг 30, Батмэн Азэмат, кг 34-рэ, Бэгугъэ Тимур, кг 36-рэ, Трахъо Аслъан, кг 44-рэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Зэнэкъокъум апэрэу хэлэжьэгъэ кIэлэцIыкIу­хэр ямедальхэм арэгушхох. Тренерэу М. Бэ­гугъэм кIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ бэнапIэр икIэ­рыкIэу зэрэзэхищэжьыгъэм фэшI кIэлэегъа­джэхэр, ны-тыхэр лъэшэу фэразэх, «тхьашъуе­гъэпсэу» гъэзетымкIи раIожьы ашIоигъу.