«Шыу мафэр» Щэрджэскъалэ къыщагъэлъэгъощт

Тарихъым къыхэхыгъэу Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Дэрбэ Тимур ытхыгъэм техыгъэ спектаклэу режиссерэу ЕмкIуж Андзор ыгъэуцугъэ «Шыу мафэр» ящэнэрэу Мыекъуапэ къыщагъэлъэгъуагъ.

Адыгеим икъуаджэхэм, къа­лэхэм къарыкIыгъэхэр, Къэрэщэе-Щэрджэсым итеатрэу М. Акъэм ыцIэ зыфаусыгъэм ипащэхэр, артистхэр ашIогъэшIэгъонэу «Шыу мафэм» еплъы­гъэх.

— Къэгъэлъэгъоныр тыгу рихьыгъ, Адыгэ Рес­публикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэр Щэр­джэскъалэ едгъэблагъэ, «Шыу мафэм» театрэр зышIогъэшIэгъонхэр едгъэплъыхэ тшIоигъу, — къыщи­Iуагъ зэхахьэм къош теат­рэм ипащэу Акъэ Динэ.

Непэ республикэм и Лъэпкъ театрэу И. Цэим ыцIэ зыхьырэм «ГъашIэм имэзищ» зыфиIорэ къэгъэлъэгъонэу режиссерэу Хьакъуй Аслъан ыгъэуцугъэр щыкIощт.
Сахьидэкъо Нурбый.

Сурэтыр къэгъэлъэгъонэу «Шыу мафэм» къыщытетхыгъ.