«Пушкинскэ картэм» зеушъомбгъу

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ ты­гъуа­сэ щыкIогъэ зэхахьэм «Пушкинскэ картэм» ехьылIэгъэ Iоф­хэр зэрагъэцакIэхэрэм, мурад хэхыгъэу яIэхэм щате­гущыIагъэх.

— 2021-рэ илъэсым, Iоныгъом и 1-м къыще­гъэжьагъэу «Пушкинскэ картэм» епэсыгъэ программэр Урысыем щыпхыращы. Илъэс 14 — 22-рэ зыныбжь ныбжьыкIэхэм социальнэ IэпыIэгъу аратыным фэшI унашъохэр аштагъэх. Адыгэ Респуб­ликэм культурэмкIэ и Ми­нистерствэ хэушъхьафыкIыгъэ Iофтхьабзэхэр ри­хъу­хьагъэх. ТхылъеджапIэхэр, музейхэр, кинокъэ­гъэлъэгъуапIэхэр, нэмыкI культурнэ IофшIапIэхэр ащ хэлажьэх, — къыIуагъ АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ.

Министерствэм щаштэгъэ планым къыделъытэ культурэм имуниципальнэ IофшIэпIэ 38-рэ, модельнэ тхылъеджэпIи 7, муниципальнэ музеи 5, культурнэ зыгъэпсэфыпIэхэр, нэмыкI­хэри Iофым хэлэжьэнхэу.

— Тизэхахьэхэм ныбжьыкIэхэм ямызакъоу, зы­ныбжь хэкIотагъэхэри ахэлажьэх, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо филармоние ипащэу Къулэ Мыхьамэт. Iоф­тхьэбзи 125-м нахьыбэ филармонием щыкIуагъ. Адыгеим итворческэ куп­хэм, Москва, Краснодар яартистхэм, нэмыкIхэм ныб­жьыкIэхэр аIутэгъакIэх. ЗэдэгущыIэгъухэм яшIуагъэкIэ культурэм фэщагъэ­хэм япчъагъэ хэхъо, ныбжьыкIэхэр щыIэныгъэм нахь фэхьазыр мэхъух.

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибра­хьимэ ыцIэ зыхьырэм ли­тературэм иIофыгъохэмкIэ иотдел ипащэу Iэшъынэ Джэнэт къыIуагъ ныбжьыкIэ 400-м нахьыбэ театрэм икъэгъэлъэгъонхэм зэряплъыгъэхэр.

— «Пушкинскэ картэм» ныбжьыкIэхэр, лъэпкъхэр зэфещэх, — къыIуагъ рес­публикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ. — Едгъэжьэгъэ Iофым зедгъэу­шъомбгъущт.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Урыс театрэу А. Пушкиным ыцIэ зыхьырэм ипащэу Роман Карчага, АР-м культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Ацумыжъ Лианэ, рес­публикэм лъэпкъ куль­ту­рэмкIэ и Гупчэ ипащэ игуа­дзэу Анцокъо Фатимэ, нэмыкIхэри зэхахьэм къы­щыгущыIагъэх.

Къулэ Мыхьамэт зэрэхи­гъэунэфыкIыгъэу, филармо­нием ионлайн нэкIубгъо­хэм, мэкъэгъэIухэм яшIуа­гъэкIэ Iофтхьабзэхэр зыщыIэщтхэ мафэхэм нахьы­шIоу ныбжьыкIэхэм защагъэгъозэн алъэкIыщт.

ЖъоныгъуакIэм и 1 — 10-м республикэм икъалэ­хэм, районхэм фильмхэр къащагъэлъэгъощтых.

Аулъэ Юрэ изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ культурэм иIофышIэхэр «Пушкинскэ картэм» ипрограммэ дэлажьэхэзэ, ныбжьыкIэхэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъонымкIэ, пIуныгъэ дэгъу ятыгъэнымкIэ Iоф­тхьабзэхэр лъэхъаным диштэхэу зэрэзэхащэщтхэр.
Кинофильмхэм яплъы зышIоигъохэм билетхэр ащэфынхэм фэшI Интернетыр къызфагъэфедэн алъэкIыщт.
ЕмтIылъ Нурбый.