Быслъымэнхэр хагъэIэжьыгъэх

НэкIмазэм иаужырэ чэщ-мэфипшI хэт КъурIан лъапIэр Алахьталэм къыригъэхынэу зыщыригъэжьэгъэ чэщыр. Ар зытефэрэр Къадыр чэщыр — мэзэ минмэ анахь лъапIэр ары.

ШIэныгъэлэжьхэу Пегъымбар лъапIэм ыужкIэ къырыкIуагъэхэм зэралъытэщтыгъэр, непэ къызынэсыгъэми зэрэхагъэу­нэфыкIырэр НэкIмазэм ия 26-рэ мафэр занэкIырэм ыужырэ чэщэу мы мафэмрэ я 27-рэ мафэмрэ зэдырячэщыр ары Къадыр чэщыр.

Мы мафэм тефэу тыгъуасэ Адыгеимрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ быс­лъымэнхэу нэкIыр зыIыгъхэу нэбгырэ 1500-м ехъу пчыхьэ нэмазым ыуж ти ЛIышъхьэ имылъкукIэ Мыекъуапэ дэт мэщытым щыхагъэIэжьыгъэх.

ШIушIэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, хэбзэ къулыкъушIэхэр, IэкIыбым къикIыгъэ тилъэпкъэгъухэр.

Зэхахьэм цIыф бэдэдэ къекIолIагъ. Пчыхьэм ахэр хагъэIэжьынхэм фэшI мэфэ реным пщэрыхьагъэх. ЦIыфхэр бэ зэрэхъущтыгъэм къыхэкIэу Мыекъуапэ дэт мэщытышхом къыпэIулъ пчэгум Iа­нэхэр щызэрагъэфагъэх. Пчыхьэ нэмазым ыуж зэкIэ ифтарым къекIолIагъэхэр агъэшхагъэх. Блэщэпсынэ мэщытым иIимамэу Къунэ Ибрахьим:

— Хабзэ хъугъэу Къадыр чэщым тефэу КъумпIыл Мурат тыкъырегъэблагъэ, тыхегъэIэжьы. ЗэкIэ быслъымэнэу непэ мыщ къекIолIагъэхэм ацIэкIэ «тхьауе­гъэпсэу» етэIо, тыфэраз. Джыри бэрэ тапэ итынэу, узынчъагъэ иIэнэу тыфэлъаIо. Непэ нэкIыр зыIыгъхэм тапэкIи ар тIыгъын амал тиIэнэу, ткIуачIэ къы­хьынэу Тхьэм селъэIу. Анахь шъхьаIэр узынчъагъэр арышъ, зэкIэми ар къытет. Тикъэрал мамырэу, тиунагъохэм гъэбэ­жъур арылъэу тыщыIэнэу хэтрэ быслъы­мэни фэсэIо.

Ешэкъо Амурбый, Гавердовскэм дэт мэщытым иIимам:

— Алахьталэм псапэу къыритыщтым щыгугъэу мыщ фэдиз быслъымэныр хэбгъэIэжьыным уасэу иIэр бэдэд. Ижъы­рэ лъэхъаным елъытыгъэмэ, джы диныр зэралэжьырэм мэхьанэшхо иIэу щыт. ЦIыфхэр нахь шIу зэрэлъэгъух, зэрэIыгъых, шIошъхъуныгъэ ыкIи гукъэбзэныгъэ азыфагу илъ. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат непэ шIушIэ Iофтхьабзэу зэри­хьагъэмкIэ зэкIэ быслъымэн цIыфхэм тыфэраз. Алахьым ипсэпагъэ къыритыжьынэу тыфелъэIу. ХэIэжьыгъэхэми Ала­хьым янэмази, ятхьэлъэIуи къабылэу аIихынэу сафелъэIу.

АР-м ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, цIыфхэм къарыкIо­щтыри, къэхъущтыри, цIыфхэм ярызы-
къи Къадыр чэщым мэлаIичхэм атхы. ЫпшъэкIэ къыщытIогъэ пстэуми апай мы чэщыр зыфэлъапIэр. Мы чэщ лъапIэм Тхьэм нахьыбэрэ тызфелъэIурэр ирэзэныгъэ, игукIэгъу, ипсапэхэр къытлъи­гъэIэсынхэм пай.

НэкIмэзэ мазэм ыкIэм птын фае фытыр сэдакъэр.

Фытырыр унэм нэбгырэ пчъагъэу исым телъытагъэу птыщт. ЦIыфыр чIыпIэу зыщыпсэурэм нахь игъэкIотыгъэу ща­лэжьырэ лэжьыгъэм икилограмми 3 е ащ ыуасэ фэдиз фытырыпкIэр. Тэ ащ фэдэу тиIэхэр коцыр, картофыр, пынджыр, гречкэр, къуаер ары. Фытырып-кIэр атефэ унагъом ис пстэуми, сабыеу НэкIмэзэ мазэм къыхэхъухьагъэри зэрахэтэу. Мы илъэсымкIэ ар сомэ 250-рэ.

Пегъымбарэу Мухьамэд къыIуагъ: «ЦIыфым НэкIмазэм гущыIэ мыхъунхэр ыIуагъэмэ, мыхъунхэр ышIагъэу щытмэ, фытырыр ытымэ зеукъэбзыжьы». Фытырыр Бирам нэмазыр рамыгъажьэзэ птын фае, ащ ыуж зыптырэм сэдакъэ мэхъу нахь, фытыр хъурэп. Ар отыфэ уинэкI кIэшIагъэу къэнэ, зыптырэ нэуж Алахьым уипсапэхэм ахегъахъо.

КIАРЭ Фатим.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.