Темыр Кавказым иархеологие фэгъэхьыгъ

Мыекъопэ Iуашъхьэр затIыгъагъэр илъэси 125-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу Дунэе шIэныгъэ конференцие Адыгэ къэралыгъо университетым мэлылъфэгъум и 18-м къыщегъэжьагъэу щэкIо. Ар Темыр Кавказым иархеологие фэгъэхьыгъ, ащ фэдэ зэхахьэхэр илъэс 40-м ехъугъ зызэхащэхэрэр, зэIукIэгъухэм «Крупновскэ еджэнхэр» араIо.

Конференциер шIэныгъэлэ­жьэу, Лениным ипремие илауреатэу, Чэчэн-Ингуш ыкIи Къэ­бэртэе-Бэлъкъар автономнэ Советскэ Социалистическэ рес­публикэхэм наукэмкIэ яIофышIэ гъэшIуагъэу Евгений Крупновым ишIэжь фэгъэхьыгъ.

Мыгъэ «Крупновскэ еджэнхэм» зыщатегущыIэхэрэр: «Ижъы­кIэ ыкIи гурыт лIэшIэгъу­хэм Кавказым икультурэ зы­фэдагъэр: наукэм ылъэныкъокIэ къэгъотыгъакIэхэр, гипотезэхэр» зыфиIорэ темэр ары.

Конференцием секции 3-мэ Iоф щашIагъ, ахэм лIэшIэгъу зэфэшъхьафхэм яархеологие щатегущыIагъэх.

Адыгеим ишIэныгъэлэжьхэм афэшъхьафэу конференцием хэлэжьагъэх Эрлихб Владимир Роальд ыкъор – тарихъ шIэныгъэхэмкIэ доктор, ТыгъэкъохьэпIэ къэралыгъо музеим инаучнэ IофышIэ шъхьаI, Савенко Сергей Николай ыкъор — тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидат, Пятигорскэ краеведческэ музеим чIы­опсымрэ археологиемрэкIэ исектор ипащ, УФ-м ыкIи Ставрополь краим культурэмкIэ яIофышIэ гъэшIуагъ, Гаджиев Муртазали Серажутдин ыкъор — тарихъ шIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор, тари­хъым­кIэ, археологиемкIэ ыкIи этнографиемкIэ институтэу Ма­хачкала дэтым иотдел ипащ, Белинский Андрей Борис ыкъор — тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидат, Ставрополь краим иобществэу «Наследием» ипащ, нэмыкIхэри.

Шъаукъо Аслъангуащ.