МэфэкI дахэ хъугъагъэ

БлэкIыгъэ бэрэскэжъыем искусствэхэмкIэ республикэ еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм щымэфэкIыгъ. IорIуатэм икъутамэ щеджэрэ кIэлэцIыкIухэм къагъэхьазырыгъэ концерт-хьакIэщым цIыфыбэ къырищэлIэгъагъ. Ащ хэлажьэхэрэр ары анахьэу зимэфэкIыгъэр. Ахэр кIэракIэх, гушIом зэрехьэх. ХьакIэхэри хьазырых сабыйхэм яконцерт еплъынхэу. Iофтхьабзэм изэхэщакIоу, кIэлэегъаджэу ГъукIэ Замудин зэкIэми гъунэ алъефы, аужырэ ухьазырыныгъэхэр ешIых.

Концертыр къызэIуихыгъ еджа­пIэм ипащэу Анзэрэкъо Марзиет.

IорIуатэмкIэ къутамэм Iоф зишIэрэр илъэс 12 хъугъэшъ, гъэ къэс гъатхэм мыщ фэдэу тызэIокIэ, кIэлэцIыкIухэм илъэсым къыкIоцI зызыфагъэсагъэр къытагъэлъэгъу, — къыIуагъ ащ. — Ны-тыхэм лъэшэу тафэраз сабыйхэр тиеджапIэ къэкIонхэмкIэ пэрыохъу мыхъухэу, къызэ­рэддеIэхэрэм пае. Тэ пшъэры­лъэу тиIэр кIэлэцIыкIухэр адыгэм итарихъ, иискусствэ хэтщэнхэр, ящыIэныгъэ нахь дахэ тшIыныр ары. Непэ тимэфэкI фэдгъэ­хьыгъ тиеджапIэ мыгъэ къэзыухырэ шыкIэпщынэо IэпэIасэу, зэнэкъо­къу зэфэшъхьафхэм ахэлэжьагъэу, «Адыгеим ижъогъожъый» зыфиIорэм илауреатэу Хьаджымэ Самирэ.

Самирэ къыригъэIорэ орэдхэм концертым чIыпIэшхо щаубы­тыгъ. ИкIэлэегъаджэу ГъукIэ Замудин дежъыузэ, «Ислъамыер», «ХьапакIэ иорэд», «Абрэдж Нухьэ иорэд», «ЗэфэкIо псынкIэр», «Айдэмыркъан иорэд», «Щэхэх орэдыр», «Шапсыгъэ зэфакIор», «Абдзэхэ зыгъэлъатэр», «Къэ­рэкъамылыр», ыкIи нэмыкIхэр шыкIэпщынэм къыригъэIуагъэх.

Орэдхэмрэ IорIотэ зэфэ­шъхьаф­хэмрэ, етIанэ ижъырэ джэгукIэхэр зэкIэлъыкIохэу концерт-хьакIэщыр гъэшIэгъонэу гъэпсыгъагъ. Ащ фэдэу апэрэ классым ис кIэлэцIыкIухэм джэгукIэу «ТхьакIумкIыхь», я 2-рэ классым щеджэхэрэм «Пчэныр зы бжъакъу», «Тыгъужъ кIэныр Iэзэгъу» зыфиIохэрэр ыкIи нэмыкIхэр къагъэлъэгъуагъэх. ЕтIанэ зэкIэ концертым хэла­жьэхэрэр дежъыухэзэ ГъукIэлI Дианэ орэдэу «Синан» зыфи­Iорэр къыIуагъ.

КIэухым Самирэ къыфэгу­шIуагъ ыкIи нэпэеплъ шIухьафтынэу фагъэхьазырыгъэр къыритыгъ IорIуатэмкIэ къутамэм ипащэу Чэсэбый Тэмарэ. Ащ ыуж къе­кIолIагъэхэм ащыщхэр къэгущыIагъэх.

— Непэ дгъэшIагъо икъун тлъэгъугъэ, — къыIуагъ шIэныгъэлэжьэу, общественнэ Iофы­шIэу Агъыржьэнэкъо Симэ. — Тигуапэу сабыйхэм тядэIугъ, тяплъыгъ, зынэпс къэкIуагъэхэри къытхэкIыгъ. Тхьаегъэпсэу кIэлэцIыкIухэр езыгъаджэхэрэм. Лъэшэу тыгу рихьыгъ орэдэу къаIуагъэхэри, сценкэу къагъэуцугъэхэри.
Непэ бзэр мэкIоды, тисабыйхэм аIулъэп тэIо. Ау ахэм уадэлажьэмэ, бзэр зэрашIэщтыри, культурэм, искусствэм хэпщэнхэ зэрэплъэкIыщтхэри тлъэ­гъугъэ. АщкIэ унагъом къытенэрэр бэ. Анахьэу бэдэдэ зэлъытыгъэр ныр ары. Тафэраз ны ныбжьыкIэхэу зикIалэхэр искусствэм иеджапIэ къэзыгъа­кIохэрэм, адыгабзэм, адыгэ искусствэм хэзыщэхэ зышIоигъо­хэу Iоф адэзышIэхэрэм.

— Сабыйхэм тыгу къыдащэягъ, тлъэгъурэр тыгу рихьыгъ, — къыIуагъ МэщфэшIу Нэдждэт. — ИлъэсыбэкIэ узэкIэIэбэжьымэ, мыщ фэдэ тлъэгъунэу, тыбзэ зэхэтхынэу ары тыкъызкIэкIожьы­гъэр. Непэрэ Iофтхьабзэм тигъэ­гушхуагъ. Сабыйхэм адэлэжьэрэ кIэлэегъаджэхэм Iофышхо ашIэ, тхьаегъэпсэух. ТапэкIи тиреспуб­ликэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэу, тикъэралыгъо пытэнэу, тисабый­хэр мамырэу щыIэнхэу сафэ­лъаIо.

ХьакIэщыр зэрищагъ еджапIэм иIофышIэу Шъхьэбацэ Маринэ.

Сихъу Гощнагъу.