ШIэныгъэхэм ядунай ипчъэхэр къафызэIуахыгъэх

Адыгэ къэралыгъо университетым, хабзэ зэрэхъугъэу, «пчъэ зэIухыгъэхэм ямафэхэр» бэмышIэу щыкIуагъэх. Я 9-рэ ыкIи я 11-рэ классхэр къэзыухыхэрэр, кол­ледж­хэм, техникумхэм ащеджэрэ ныбжьыкIэхэр мыщ къырагъэблэ­гъагъэх.

ПстэумкIи нэбгырэ 500-м ехъу къекIолIагъ. Апшъэрэ еджапIэм ыкIи ащ епхыгъэ гурыт про­фессиональнэ еджапIэхэм афэгъэхьыгъэу ахэм къафаIотагъ.

Мы мафэм шIэныгъэхэм ядунай ипчъэхэр уни­верситетым къычIахьэ зышIоигъохэм къафызэ­Iуахыгъэх. Концерт-теат­рализованнэ программэу «Хогвартс будущего» зыфиIорэм къыдыхэлъыта­гъэу апшъэрэ еджапIэм хьакIэхэр нэIуасэ фашIыгъэх, къыхахын алъэкIыщт сэнэхьатхэр къафаIота­гъэх.

Мы лъэхъаным Адыгэ къэралыгъо университетым факультет 12, институти 2 (физическэ культу­рэмрэ дзюдомрэкIэ ыкIи искусствэхэмкIэ институтхэр), колледж иIэх. Апшъэ­рэ ыкIи апшъэрэ гъэсэныгъэ ужым программи 100 фэдиз мыщ щып­хыращы (бакалавриатыр, ма­гистратурэр, аспирантурэр); колледжым — сэнэхьат зэфэшъхьаф 20-м ехъу.
2021-рэ илъэсым ыпкIэ хэмылъэу еджэнхэм фэшI зы чIыпIэм нэбгыри 7 итыгъ, ар 2020-рэ илъэсым ебгъапшэмэ, фэдэ 1,5-кIэ нахьыб.

ИкIыгъэ илъэсым УФ-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ и Министерствэ изэ­нэкъокъу программэу «Приоритет-2030» зыфи­Iорэм Адыгэ къэралыгъо университетыр хэлэжьагъ ыкIи Урысыем иапшъэрэ еджэпIи 106-у сомэ миллиони 100 хъурэ грантыр зэратыгъэхэм ахэфагъ.

Проектэу «Приоритет­-2030» зыфиIорэм къы­дыхэлъытагъэу универ­ситетэу «Сириус» ыкIи компаниеу «Яндекс» зыфиIохэрэм программакIэ гъэшIэгъон дэдэ зэхагъэуцуагъ («Искусственный интеллект в математи­ческом и IT-образовании»). Студентхэу а программэмкIэ еджэщтхэр мыгъэ апэрэу аштэщтых. Мыщ къыхэлажьэ Мос­ковскэ физикэ-техническэ ин­ститутыр.

2021-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м къыщегъэжьагъэу шэпхъакIэхэм ади­штэрэ пилотнэ программи 5-мэ япхырыщын рагъэ­жьагъэу апэрэ курсым истудент 78-рэ ахэмкIэ еджэх. А зэхъокIыныгъэ­хэр зылъыIэсыгъэхэр био­логиемкIэ, литературнэ творчествэмкIэ, прикладной хьисапымкIэ ыкIи ин­форматикэмкIэ, хьисапымкIэ, социальнэ педагогикэмкIэ программэхэр ары.

АКъУ-м игъэсэныгъэ программэ онлайн-егъэ­джэн шIыкIэ-амалхэр ча­нэу щагъэфедэх. ЭкономикэмкIэ Апшъэрэ еджапIэм зэпхыныгъэ дыри-
Iэу платформэу «Онлайн-об­разование в НИУ ВШЭ» зыфиIорэм студент 74-мэ курс зэфэшъхьафхэр къы­щаухыгъэх ыкIи сертификатхэр къаратыжьыгъэх.

2022 — 2023-рэ илъэс еджэгъум Адыгэ къэра­лыгъо университетым зэраштэщтхэм епхыгъэ шапхъэхэм афэгъэхьыгъэ упчIэу абитуриентхэр ыкIи ахэм янэ-ятэхэр зыгъэгу­мэкIыхэрэр факультетхэм, институтхэм ялIыкIохэм аратын амал яIагъ.