Нэбгырэ мин 13-м ехъумэ къыхахыгъ

2020-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м къыщегъэжьагъэу цIыфым Iоф­шIэгъэ илъэсэу иIэр зыщыгъэнэфэгъэ тхылъыр электроннэ шIыкIэм те­тэу гъэпсыгъэнэу ашIыгъ.

Ащ IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэм кадрэхэм ягъэIорышIэнкIэ яIоф нахь къегъэ­псынкIэ. Джащ фэдэу цIыфым иIофшIэгъэ илъэсхэр, иIофшIэн зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэр зэрэтхыгъэхэм ынаIэ тетынымкIи амалышIоу щыт.

ИIофшIэгъэ илъэсхэр зыщыгъэнэфэгъэ тхылъыр электроннэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэщтмэ цIыфым ежь къыхихын фит. Ар нахь тэрэзэу ылъытагъэми, адрэ тхылъэу нахьыпэкIэ иIагъэр кIодыщтэп. Ау мыгъэ Iоф­шIапIэм апэрэу Iухьэхэрэм а шIыкIэр ары «трудовой книжкэр» зэрафагъэпсыщтыр, тхы­лъэу ыпэкIэ щыIагъэр къафызэIуахыщтэп.
Ащ фэдэу гъэпсыгъэ тхылъым итхагъэм ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъо е къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал ущеплъын плъэкIыщт, тхьапэм тедзагъэуи къа­Iыпхын уфит. Ар IофшIэпIэ чIы­пIэр къыозытыгъэм имыза­къоу, ПенсиехэмкIэ фондым игъэIорышIапIи, МФЦ-ми къащыуатыщт.

Организациехэм цIыфыр Iоф­шIапIэм къаштагъэмэ, аштэ­гъа­хэм иIофшIэн зэхъокIыныгъэ горэ фэхъугъэмэ е IофшIэгъэ илъэсхэр зэрытхэгъэ тхылъыр зыфэдэщтыр зэблихъугъэмэ ары къэбарыр ПенсиехэмкIэ фондым къызыфагъэхьырэр. Къыхэдгъэщымэ тшIоигъор Iоф­шIапIэм цIыф къаштагъэмэ е IукIыжьыгъэмэ, ащ фэгъэхьыгъэ унашъор къыздэкIыгъэм ыужырэ мафэм шIомыкIэу фондыр къэбарым щагъэгъозэн зэрэ­фаер ары.

Электроннэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэ тхылъми цIыфым Iоф зыщишIэгъэ чIыпIэхэр, уахътэу ахэм зэраIутыгъэр зыфэдизыр, зыщаштэгъэ ыкIи зыщыIукIы­жьыгъэ мафэхэр, IукIыжьыным ушъхьагъоу фэхъугъэр, IэнатIэу, сэнэхьатэу иIагъэр, иквалификацие арытхэгъэщт.

Илъэсэу тызхэтым пыкIыгъэ уахътэм Адыгеим щыпсэоу нэ­бгырэ 874-мэ электроннэ шIыкIэм тетэу ятхылъ гъэпсыгъэнэу къыхахыгъ. ЗэкIэмкIи респуб­ликэм исэу ащ фэдэ шIыкIэр нахь игъоу зылъытагъэр нэбгырэ 13405-рэ мэхъу.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу