лъэныкъуищкIэ текIоныгъэр къахьыгъ

Апшъэрэ еджапIэхэм ныбжьыкIэ проектхэмкIэ я Урысые зэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым ипроекти 3-мэ текIоныгъэр къащыфагъэшъошагъ.

УФ-м исубъект 80-мэ яеджэпIэ 354-мэ къагъэхьазырыгъэ проект 2422-мэ яавторхэр мы илъэсым зэнэкъокъугъэх. Проектхэм уасэ афашIы зэхъум, командэм иIэпэIэсэныгъэ, щыIэныгъэм щыбгъэфедэнэу щытмэ, социальнэ мэхьанэу иIэр, игъэ­шIэгъоныгъэ, игъэцэкIэн мылъкоу текIодэщтыр ыкIи шIуагъэу къыхьыщтыр къыдыхалъытагъэх.

Зэнэкъокъум икIэуххэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, АКъУ-м лъэныкъуищкIэ текIоныгъэ къы­дихыгъ:

1) Едзыгъоу «Точка притяжения» зыфиIорэм социальнэ проектированиемкIэ еджапIэм ипроектэу «Твой путь» зыфи­Iорэр анахь дэгъоу алъытагъ. Авторхэр апшъэрэ еджапIэм истудентхэм ыкIи иаспирантхэм я Союз. Грант IэпыIэгъур сомэ 1100000 фэдиз.

2) Едзыгъоу «Открывай страну» зыфиIорэм къащыхэщыгъэр зекIо интернет-порталэу «Культурный QR Майкопа» зыфи­Iорэм ипроект. Къэзыгъэхьазырыгъэр университетым соци­альнэ технологиехэмкIэ ыкIи зекIонымкIэ ифакультет. Грант IэпыIэгъур сомэ 700000 мэхъу.

3) Едзыгъоу «Вдохновляй» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ лъэпкъ къашъохэмкIэ апшъэрэ еджапIэм иансамблэу «Нарт» ипроект «Нарту-35» зы­фиIорэм. Грант IэпыIэгъур сомэ 500000.

ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэ­хэм тафэгушIо ыкIи проект гъэ­шIэгъонхэр тапэкIи пхыращынхэу тафэлъаIо!
Iэшъынэ Сусан.